2278

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W WĄDROŻU WIELKIM

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Wądroże Wielkie

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny uchwala się, co następuje:

§1

Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i ustala się tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin jak w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów

12

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 5–8 oddziałów

10

3.

Dyrektor szkoły liczącej od 9–16 oddziałów

8

4.

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów

5

5.

W-ce dyrektor szkoły liczącej od 12–16 oddziałów

10

6.

W-ce dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

9

7.

Kierownik filii liczącej do 4 oddziałów

12

8.

Dyrektor przedszkola liczącego do 4 oddziałów

11

§ 2

W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§3

Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAROSŁAW LASKA