2275

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inna upoważniona osoba na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego rodzinnego ustalającego sytuację zdrowotną i rodzinną zainteresowanego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/30/04 z dnia 1 lipca 2004 r. stwierdzono nieważność § 1).

§ 2

Zakres indywidualnie świadczonych usług ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/30/04 z dnia 1 lipca 2004 r. stwierdzono nieważność § 2).

§ 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

1) nieodpłatnie dla osób i rodzin spełniających warunki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

2) za częściową odpłatnością za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, według zasad określonych w tabeli:

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

100,1–150

150,1–200

200,1–250

250,1–300

300,1–350

350,1–400

powyżej 400

5

10

20

30

40

50

100

10

20

30

40

50

60

100

§ 4

Zwrotu kosztu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie wymienionej w decyzji o ich przyznaniu dokonuje się przez uiszczenie należności w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez świadczeniodawcę.

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwalnia częściowo lub całkowicie świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 7

Traci moc uchwała nr 195/96 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 października 1996 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, odpłatności i zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR MACHAJ