2272

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kościelnej i Bocznej we wsi Tyniec Mały

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XIII/132/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kościelnej i Bocznej we wsi Tyniec Mały uchwala się, co następuje:

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kościelnej i Bocznej we wsi Tyniec Mały.

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony we wsi Tyniec Mały, którego granice określono na rysunku planu w skali 1:1000.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

2) symbol literowy oznaczenia terenu, o którym mowa w pkt 1,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z ich odległościami od linii rozgraniczającej, określone na rysunku planu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym, o którym mowa w § 1 ust. 1.

5) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków itp.), zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) dla funkcji dominujących oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących,

6) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie mieszkańców albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami oraz emisja nieprzyjemnego zapachu.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia szczegółowe

§ 5

Wyznacza się, ograniczone liniami rozgraniczającymi tereny:

1) zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla którego dopuszcza się lokalizację: magazynów, biur, stacji paliw płynnych, myjni samochodowej, drobnego rzemiosła, stacji obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych oraz usług handlu, hotelarskich, gastronomii, transportu, a także urządzeń towarzyszących,

2) poszerzenia drogi dojazdowej (ul. Kościelna), oznaczony na rysunku symbolem KD.

§ 6

Ustala się dla terenu oznaczonego, na rysunku planu, symbolem U następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) remonty i rozbudowę istniejących obiektów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz zasadami określonymi w uchwale,

2) formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy sąsiedniej, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami planu lokalizowanie w ramach przeznaczenia podstawowego oraz jako tymczasowego zagospodarowania terenu:

a) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,

b) urządzeń towarzyszących, w tym komunikacji i infrastruktury technicznej,

c) elementów reklamowych i informacyjnych,

d) obiektów małej architektury,

4) dopuszcza się wtórne podziały działek, przy czym dla nowo wydzielanych działek ich:

a) powierzchnia nie może być mniejsza niż 2000 m2,

b) szerokość frontu działki mierzona w nieprzekraczalnej linii zabudowy nie może być mniejsza niż 25 m,

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działek o 10%.

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych lub usługowych realizujących ustalenia niniejszego planu nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,

2) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie,

3) zakazuje się:

a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do ziemi,

b) lokalizacji usług związanych z handlem i składowaniem odpadów: przemysłowych, motoryzacyjnych (tzw. “szrotów”) oraz składowisk złomu,

4) teren wsi Tyniec Mały położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 “Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska”.

§ 8

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1) Dla terenu objętego planem ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego, na terenie której obowiązuje:

a) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy historycznej oraz historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, zastosowanych materiałów, podziałów architektonicznych,

b) nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,

c) uzgodnienie nowych inwestycji kubaturowych z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

2) Dla terenu objętego planem wyznacza się strefę “OW” obserwacji archeologicznej obszarów o matrycy średniowiecznej, na terenie której przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszelkich zamierzeń inwestycyjnych należy:

a) uzyskać wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim,

b) uzyskać zezwolenie na prace archeologiczne i wykopaliskowe w zakresie określonym w stanowisku, o którym mowa w pkt 1,

c) prowadzić prace, o których mowa w pkt 2 pod nadzorem uprawnionego archeologa.

§ 9

Dla terenu oznaczonego, na rysunku planu, symbolem KD ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1) zakazuje się umieszczania obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w formie niekolidującej z przeznaczeniem podstawowym.

§ 10

Dla terenu oznaczanego, na rysunku planu, symbolem U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od strony dróg publicznych w odległości 5 m licząc od linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, obiektów i budynków lub ich części, niespełniających swym położeniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się ich remont. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy należy zastosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku,

3) dopuszcza się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) powierzchni działki budowlanej, pozostałe 20% należy pozostawić jako powierzchnie biologicznie czynne.

R o z d z i a ł 3

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 11

Infrastruktura techniczna:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z lokalnej gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci lub z ujęć własnych z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wodociągowych, zlokalizowanych na terenie inwestora, o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę,

2) ścieki:

a) docelowo odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych, do komunalnej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci,

b) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych, szczelnych zbiorników na nieczystości płynne z zapewnieniem ich systematycznego wywozu do punktu zlewnego, na oczyszczalni ścieków, przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dopuszcza się również stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów,

c) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości płynne, o których mowa w lit. b, obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

d) zabrania się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz do gruntu,

e) wody opadowe – odprowadzenie wód opadowych za pomocą projektowanych kolektorów, do odbiorników tych wód, na warunkach i za zgodą ich zarządcy,

f) każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji,

3) melioracje – nie wyklucza się istnienia sieci drenarskiej, w przypadku jej istnienia należy:

a) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy,

b) uzgodnić prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych urządzeń,

c) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej, inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na własny koszt, pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia,

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci lub od innego dostawcy,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącą sieci energetycznej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci lub od innego dostawcy,

6) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować paliwa oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzystujące paliwa ekologiczne oraz technologie spalania o niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

7) gospodarka odpadami:

a) stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić do szczelnych pojemników – kontenerów, przy zapewnieniu ich segregacji i systematycznego wywozu do zakładów przetwarzania i/lub utylizacji odpadów, a w ostateczności na zorganizowane wysypisko odpadów,

b) gospodarkę odpadami, w tym odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych, należy prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 12

Komunikacja:

1) obsługę komunikacyjną należy zapewnić z ul. Bocznej, na zasadach zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach własności miejsc postojowych w ilościach nie mniejszych niż:

a) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy,

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni zabudowy usługowej.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia końcowe

§ 13

Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenia niż funkcjonujące przed dniem wejścia w życie tego planu, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 14

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w wysokości:

1) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U,

2) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD.

§ 15

W niniejszym planie nie określono:

1) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi,

2) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

4) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,

5) terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8,

6) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,

7) granic oraz stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

R o z d z i a ł 5

Przepisy końcowe

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JANUSZ GARGAŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2004 r. (poz. 2272) /158 kB/