2267

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan sieci publicznych szkół podstawowych i granice ich obwodów w Gminie Chocianów obowiązujący od dnia 1 września 2004 r. o następującej treści:

1. Na terenie Gminy Chocianów sieć publicznych szkół podstawowych tworzą:

1) Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16,

2) Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach, Trzebnice 113a,

3) Szkoła Podstawowa w Parchowie,

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48.

2. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych:

1) do obwodu Szkoły Podstawowej w Chocianowie, ul. Wesoła 16, należy miasto Chocianów w swoich administracyjnych granicach,

2) do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach, Trzebnice 113a, należą sołectwa: Trzebnice, Michałów, Żabice, Ogrodzisko, Chocianowice i Raków,

3) do obwodu Szkoły Podstawowej w Parchowie należą sołectwa: Parchów, Jabłonów i Pogorzeliska,

4) do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, należą sołectwa: Szklary Dolne, Trzmielów i Brunów.”

§ 2

Zatwierdza się plan sieci publicznych gimnazjów i granice ich obwodów w Gminie Chocianów obowiązujący od dnia 1 września 2004 r. o następującej treści:

1. Na terenie Gminy Chocianów sieć publicznych gimnazjów tworzą:

1) Publiczne Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1.

2. Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1, należą miejscowości położone na terytorium Gminy Chocianów w jej administracyjnych granicach tj.:

1) miasto Chocianów,

2) sołectwo Brunów,

3) sołectwo Chocianowiec,

4) sołectwo Jabłonów,

5) sołectwo Michałów,

6) sołectwo Ogrodzisko,

7) sołectwo Parchów,

8) sołectwo Pogorzeliska,

9) sołectwo Raków,

10) sołectwo Szklary Dolne,

11) sołectwo Trzebnice,

12) sołectwo Trzmielów,

13) sołectwo Żabice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4

1. Traci moc uchwała nr X/55/99 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 marca 1999 r. – w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

2. Traci moc uchwała nr XX/148/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 lutego 2000 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

3. Traci moc uchwała nr XXXVII/251/2001 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr X/55/99 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 marca 1999 r. – w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI