2264

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie sprostowania błędu w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego uchwale nr XX/162/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o sprostowanie błędu w uchwale nr XX/162/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kilianów-Szymanów gm. Kąty Wrocławskie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 60, poz. 1150, a dotyczącego treści § 14 tej uchwały, który powinien brzmieć:

“§ 14 Ustala się stawkę procentowa służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%, do zastosowania w razie zbycia przez właściciela nieruchomości objętej zmianą planu w terminie 5 lat od jego obowiązywania.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK