2263

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/2004 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Brzeg Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/128/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Brzeg Dolny, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“za zajęcie pasa zieleni”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI