2261

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej i Stawowej; obręb Lucień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591 ze zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w związku z uchwałą nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej i Stawowej, w obrębie Lucień.

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Na rysunku oznaczono granice obszaru objętego planem oraz określono ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

1. Przedmiot ustaleń planu obejmuje:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

– tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

– granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

– zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

– lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

– zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

– szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz gruntów rolnych i leśnych;

– tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

– granic obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. W stosunku do zakresu przedmiotu ustaleń zmiany planów, określonego w § 3 uchwały nr XLI/310/ /2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, po rozpatrzeniu i przebadaniu specyfiki występujących problemów dotyczących zagospodarowania terenu oraz warunków środowiskowych na tym obszarze, przedmiot ustaleń planu nie obejmuje:

– wyznaczenia terenów, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000 oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców ponad 20 000,

– granic obszarów:

1) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

2) przekształceń obszarów zdegradowanych.

3. Realizacja planu wymaga uwzględnienia ustaleń zawartych w:

1) rozdziale II: “Ustalenia ogólne”

2) rozdziale III: “Ustalenia szczegółowe”

3) rysunku planu, określonego jako “Ustalenia planu”.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć zmianę, o której mowa w uchwale nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej i Stawowej; obręb Lucień, dla których to terenów plany straciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r.;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Oleśnicy;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, w granicach określonych na rysunku planu;

5) jednostce funkcjonalnej – należy przez to rozumieć teren oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o podstawowej funkcji określonej symbolem literowym;

6) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków do powierzchni terenu lokalizacji;

7) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny, których podstawowym przeznaczeniem może być: oświata, kultura, zdrowie, opieka społeczna, administracja publiczna, obiekty sakralne;

8) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć tereny, których podstawowym przeznaczeniem może być: handel, gastronomia, turystyka, rzemiosło.

R o z d z i a ł II

Ustalenia ogólne, obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

 

R o z d z i a ł III

Ustalenia szczegółowe dla wybranych jednostek funkcjonalnych

§ 14

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania wg oznaczeń na rysunku planu.

MS – Jednostki funkcjonalne przeznaczone pod lokalizację zespolonej zabudowy mieszkaniowej, średniowysokie od 3 do 4 kondygnacji z dopuszczeniem usług wbudowanych na parterze. W poszczególnych jednostkach funkcjonalnych należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych, zakładając wskaźnik 1,5 samochodu na 1 mieszkanie. Uwzględnić uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawione w § 7 i § 8.

MZ – Jednostka funkcjonalna przeznaczona pod lokalizację budynków mieszkalnych. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację budynku zamieszkania zbiorowego. Wymagana intensywność zabudowy w granicach: 0,50–0,60. Uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych działek przedstawiono w § 7 i § 8.

MN 1 – Jednostki funkcjonalne przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych, jednorodzinnej, w zabudowie wolno stojącej, z dopuszczeniem usług wbudowanych nieprzekraczających 30% powierzchni ogólnej obiektu. Uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych działek przedstawiono w § 7 i § 8.

MN 2 – Jednostki funkcjonalne przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, z dopuszczeniem usług wbudowanych nieprzekraczających 30% powierzchni ogólnej obiektu. Uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych działek przedstawiono w § 7 i § 8.

MN 3 – Jednostki funkcjonalne przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych, jednorodzinnej, w zabudowie szeregowej. Uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych działek przedstawiono w § 7 i § 8.

UC – Tereny lokalizacji zespołu usług komercyjnych, podkreślającego centralny ośrodek usługowy całego osiedla. Wysokość zabudowy: III i IV kondygnacje, narastająca w kierunku zachodnim. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych, dla poszczególnych inwestycji lub na parkingu zbiorowym.

UP – Tereny przeznaczone pod usługi publiczne, z preferencją usług gastronomii z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnych, kulturalnych i życia społecznego. Usługi projektować z częścią ogrodową, w otoczeniu zieleni wysokiej. Jako usługi towarzyszące dopuszcza się handel i drobne rzemiosło usługowe, nieuciążliwe. Na terenie lokalizacji zapewnić odpowiednie powierzchnie parkingowe na samochody osobowe.

UPo – Jednostka funkcjonalna stanowiąca rezerwę lokalizacyjną pod usługi oświaty. Wejście główne przewidzieć od północy, z ulicy dojazdowej KD. Wysokość zabudowy – do III kondygnacji. Dach stromy, kryty dachówką ceramiczną.

UPs – Teren przeznaczony pod sport i rekreację. Preferencje powinny posiadać urządzenia sportowe i boiska dla młodzieży i mieszkańców osiedla.

UR – Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową w zakresie rzemiosła usługowego i produkcyjnego, nieuciążliwego - nieprzekraczającą dopuszczalnych norm uciążliwości na granicy działki. Na terenie lokalizacji zapewnić odpowiednie powierzchnie parkingowe na samochody osobowe i dostawcze. Dopuszcza się lokalizowanie mieszkań dla właścicieli zakładów pod warunkiem usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji, określonego w obowiązujących przepisach. Dla działek graniczących z terenami kolejowymi, obowiązują ustalenia określone w § 6.

RPO – Tereny zakładów produkcji ogrodniczej. Dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenu w częściach lub całości pod lokalizację usług komercyjnych.

IT – Jednostka funkcjonalna przeznaczona pod urządzenia infrastruktury technicznej. Tereny stanowią rezerwę pod lokalizację stacji transformatorowej, urządzeń asenizacji ścieków i lokalną kotłownię. Teren ogrodzić i wzdłuż granic poszczególnych zakładów obsadzić żywopłotem formowanym.

ZI – Tereny zieleni izolacyjnej, przewidziane na obszarach objętych uciążliwościami urządzeń technicznych i kolei. Sposób zagospodarowania określono w § 6. Tereny te nie stanowią własności publicznej, ale właścicieli poszczególnych działek usług rzemieślniczych, przyległych od strony południowej.

ZT – Tereny zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. W projektach zagospodarowania przewidzieć połączenie tych terenów z ulicami osiedlowymi.

R o z d z i a ł IV

Ustalenia końcowe

§ 15

Stosownie do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się, że terenami przeznaczonymi dla realizacji celów publicznych są (wg oznaczeń na rysunku planu):

§ 16

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu przez Burmistrza Miasta Oleśnicy opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20%.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik do uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 2261) /228 kB/