2259

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Mokrej i Wiejskiej, obręb Lucień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15, poz.139 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic Mokrej i Wiejskiej.

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Na rysunku oznaczono granice obszaru objętego planem oraz określono ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

1. Przedmiot ustaleń planu obejmuje:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

– tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

– granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

– zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

– lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

– zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

– szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz gruntów rolnych i leśnych;

– tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

– granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

2. W stosunku do zakresu przedmiotu ustaleń planu, określonego w § 3 uchwały nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, po rozpatrzeniu i przebadaniu specyfiki występujących problemów dotyczących zagospodarowania terenu oraz warunków środowiskowych na tym obszarze, przedmiot ustaleń planu nie obejmuje:

– wyznaczenia terenów, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000 oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców ponad 20 000,

– granic obszarów:

1) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

2) przekształceń obszarów zdegradowanych.

3. Realizacja niniejszego planu wymaga uwzględnienia ustaleń zawartych w:

1) rozdziale II: “Ustalenia ogólne”,

2) rozdziale III: “Ustalenia szczegółowe”,

3) rysunku planu, określonego jako “Ustalenia planu”.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć zmianę, o której mowa w uchwale nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Mokrej i Wiejskiej obręb Lucień, dla których to terenów plany straciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r.,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Oleśnicy,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, w granicach określonych na rysunku planu,

5) jednostce funkcjonalnej – należy przez to rozumieć teren oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o podstawowej funkcji określonej symbolem literowym.

6) działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy przez to rozumieć wszelką działalność gospodarczą, związaną z produkcją i magazynowaniem, pod warunkiem niepowodowania znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

R o z d z i a ł II

Ustalenia ogólne, obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

R o z d z i a ł III

Ustalenia szczegółowe

§ 13

Ustalenia te stanowią uzupełnienie ustaleń ogólnych, a obejmują jednostki funkcjonalne:

MN – Teren budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, w zabudowie / wg oznaczeń na rysunku planu:

Uwarunkowania zagospodarowania działek oraz kształtowania zabudowy określono w § 7 i § 8. Od strony ulicy Wiejskiej oraz od terenów kolejowych wprowadzić jak najwięcej zieleni izolacyjnej, o charakterze dekoracyjnym. Uzupełnienie zabudowy na działkach przyległych należy realizować z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

– gabaryty poziome i pionowe winny być dostosowane do obiektów sąsiadujących,

– zabudowa w zakresie architektury elewacji i kolorystyki winna być zharmonizowana z pozostałymi budynkami przyległymi.

PS – Tereny zabudowy produkcyjnej i magazynowej. Istniejący zbiornik wodny należy zaadaptować w planie, porządkując jego obrzeża. Obecne funkcje mogą być uzupełnione o obsługę techniczną transportu i infrastruktury technicznej. Tereny niezabudowane i nieutwardzone należy zagospodarować na zieleń, zakładając nawet ich późniejsze wykorzystanie dla funkcji podstawowych. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych na samochody osobowe i ciężarowe na terenie własnym przedsiębiorstwa. Ustala się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów o wysokości ponad 9,0 m, licząc do poziomu kalenicy.

ZP – Teren zieleni parkowej, obejmujący naturalną dolinkę wzdłuż strumienia. Dla złagodzenia inwersji termicznej, należy unikać większych skupisk zieleni wysokiej i krzewów, tworzących bariery sytuowane prostopadle do stoków dolinki. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów usługowych. Dopuszcza się place zabaw i boiska do gier małych.

UR – Tereny rzemiosła usługowego i produkcyjnego, dla którego obowiązują następujące uwarunkowania:

– nową zabudowę gospodarczą należy sytuować na obowiązującej linii zabudowy usytuowanej w odległości 15 m od terenów kolejowych,

– wysokość zabudowy nie może przekraczać 7,0 m, licząc do poziomu okapu,

– dachy czterospadowe, o spadkach od 20 do 30%, kryte materiałami w kolorze czarnym,

– elewacje w kolorze białym,

– dopuszcza się lokalizowanie mieszkań dla właścicieli zakładów pod warunkiem usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji, określonego w obowiązujących przepisach.

KS – Teren przeznaczony pod zespoły garaży samochodów osobowych oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowej. Wzdłuż torów kolejowych tereny zagospodarować na zieleń, według warunków określonych w § 6. Na rysunku planu, wyznaczono obowiązującą linię zabudowy gospodarczej – garaży, dla których ustala się następujące uwarunkowania:

– szerokość nie może przekroczyć 6,5 m,

– zespół garaży powinien składać się z 4 boksów,

– wysokość do okapu nie może przekroczyć 2,5 m,

– należy stosować dachy strome, czterospadowe, kryte dachówką ceramiczną,

– usytuowanie kalenicą równolegle do torów kolejowych,

– konstrukcja murowana,

– elewacje budynków w kolorze białym.

Pomiędzy poszczególnymi zespołami garaży, a także na terenie do granic lokalizacji należy posadzić drzewa gatunków iglastych.

KD – Ulice publiczne klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m. Jezdnie szerokości 5,0 – 5,5 m i obustronny chodnik 2 x 1,5 m.

KL – Ulica publiczna o warunkach technicznych klasy lokalnej. Ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 m, połączona z ul. Wiejską skrzyżowaniem zwykłym. Jezdnia o szerokości 6,0 m i obustronny chodnik 2 x 2,0 m.

R o z d z i a ł IV

Ustalenia końcowe

§ 14

Zgodnie z obowiązującymi przepisami terenami przeznaczonymi dla realizacji celów publicznych są jednostki funkcjonalne:

§ 15

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu przez Burmistrza Miasta Oleśnicy opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20%.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik do uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 2259):

Część 1

Część 2