2256

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 20 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fryderyka Pautscha we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 ze zm) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm) oraz w związku z uchwałą nr XXVI/859/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fryderyka Pautscha we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10, poz. 357) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje część obszaru osiedla Biskupin w rejonie ulicy Fryderyka Pautscha, w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiot planu obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne dla wytyczania ścieżek rowerowych;

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych;

9) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych;

10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu;

11) granice obszarów:

a) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

b) przekształceń obszarów zdegradowanych.

§ 2

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) budynek jednorodzinny bliźniaczy – to budynek, w którym znajdują się dwa mieszkania, rozdzielone ścianą o wysokości budynku i w którym żadna część jednego mieszkania nie znajduje się nad żadną częścią drugiego mieszkania;

2) budynek jednorodzinny wolno stojący – to budynek, w którym znajduje się jedno mieszkanie;

3) budynek wielorodzinny – to budynek, który nie jest budynkiem jednorodzinnym wolno stojącym, bliźniaczym ani szeregowym i w którym znajdują się co najmniej dwa mieszkania; za budynki wielorodzinne nie uznaje się budynków jednorodzinnych, w których dopuszczono zwiększenie liczby mieszkań na zasadach określonych w planie;

4) budynek zamieszkania zbiorowego - to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, schronisko socjalne, schronisko dla nieletnich, internat, dom studencki, dom asystencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom asystenta, dom zakonny i dom dziecka;

5) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów i której zadaniem jest ułatwienie orientacji w terenie oraz pełnienie funkcji łatwo zapamiętywanych symboli;

6) działka budowlana zwana także działką – to jedna lub kilka przylegających do siebie działek gruntu, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, którą na mocy planu i odrębnych przepisów przeznacza się dla obiektu budowlanego wraz z obiektami towarzyszącymi i która jest lub może być przedmiotem odrębnej własności;

7) istniejące obiekty – obiekty budowlane, które zostały zrealizowane przed terminem wejścia planu w życie oraz te, których realizacja nastąpi w oparciu o pozwolenia na budowę wydane przed tym terminem;

8) kondygnacja nadziemna – to kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda usytuowana nad nią kondygnacja;

9) kondygnacja podziemna – to kondygnacja, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja;

10) kondygnacja – pozioma, nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m;

11) mieszkanie – to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego;

12) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część obszaru objętego planem, w której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

13) nowe obiekty – obiekty budowlane lub inne, które zostaną zrealizowane po terminie wejścia planu w życie, z wyjątkiem tych, których realizacja nastąpi w oparciu o pozwolenia na budowę wydane przed tym terminem;

14) obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku, przy uwzględnieniu innych ustaleń planu;

15) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w ich rzucie o największej powierzchni liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych; obszar zabudowany może być także określony w powyższy sposób dla części budynku;

16) powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2;

17) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony w ustaleniach planu;

18) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

19) segment mieszkalny w budynku jednorodzinnym bliźniaczym – to wyodrębniona ścianą o wysokości budynku część budynku mieszcząca mieszkanie, której żadna część nie znajduje się nad ani pod żadną częścią innego mieszkania;

20) strefa – teren lub zbiór terenów, dla których obowiązuje ta sama grupa ustaleń; ustalenia dla terenów mogą modyfikować niektóre ustalenia dla stref;

21) subdominanta – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów, lecz w stopniu mniejszym niż dominanta i której zadaniem jest ułatwienie orientacji w terenie oraz pełnienie funkcji łatwo zapamiętywanych symboli;

22) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem literowym lub literowo-liczbowym;

23) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, dojścia piesze, place postojowe, miejsca bądź obiekty dla pojemników na odpadki, ogrodzenia;

24) usługi, garaże, lub inne obiekty wbudowane – to lokale użytkowe zajmujące część budynku o innym przeznaczeniu podstawowym;

25) wskaźnik intensywności zabudowy terenu lub działki – stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian, bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów, do powierzchni odpowiednio terenu lub działki, na której usytuowane są te budynki;

26) wysokość budynku lub jego części – to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia.

2. Używane w planie pojęcie “przebudowa” obejmuje także wymienione w przepisach prawa budowlanego pojęcia “rozbudowa” i “nadbudowa”.

3. Zapisy planu dotyczące przebudowywanych budynków odnoszą się tylko do tych elementów, które mają być zmieniane, np. do dachu, czy do elewacji.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem, której szczegółowy przebieg określają linie rozgraniczające, o których mowa w lit. b, przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu,

b) linia rozgraniczająca,

c) symbole terenów,

2) oznaczenia odnoszące się do ukształtowania budynków:

a) obowiązująca linia zabudowy,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy,

c) granica obszaru lokalizacji dominanty,

3) oznaczenie odnoszące się do sposobu zagospodarowania – granica obszaru położonego w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego,

4) oznaczenia odnoszące się do ochrony i kształtowania środowiska – istniejący lub nowy szpaler drzew,

5) oznaczenie odnoszące się do planowania dziedzictwa kulturowego:

a) granica zespołu zabytkowego osiedla Biskupin, objętego strefą “A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i znajdującego się w rejestrze zabytków,

b) zabytkowy budynek objęty ochroną na mocy ustaleń planu,

c) granica strefy “OW” obserwacji archeologicznej,

d) stanowisko archeologiczne,

6) oznaczenia odnoszące się do systemu transportowego:

a) wydzielona ścieżka rowerowa,

b) orientacyjny przebieg drogi technicznej obsługującej wał przeciwpowodziowy,

c) dojazd do drogi technicznej obsługującej wał przeciwpowodziowy z układu dróg publicznych,

7) oznaczenia odnoszące się do infrastruktury technicznej:

a) granica obszaru lokalizacji napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV,

b) orientacyjny przebieg kabli wysokiego napięcia.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) mieszkalnictwo jednorodzinne wolno stojące i bliźniacze, z budynkami jednorodzinnymi wolno stojącymi i bliźniaczymi oraz towarzyszącymi im ogrodami przydomowymi;

2) mieszkalnictwo wielorodzinne z budynkami wielorodzinnymi;

3) mieszkalnictwo zbiorowe z budynkami zamieszkania zbiorowego;

4) usługi handlu;

5) usługi gastronomii;

6) usługi kultury;

7) usługi szkolnictwa wyższego i nauki;

8) usługi oświaty z wyłączeniem usług szkolnictwa wyższego;

9) usługi opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;

10) usługi ochrony zdrowia;

11) usługi sportu i rekreacji;

12) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne;

13) usługi różne – tzn. inne usługi niesprzeczne z planem i o nieuciążliwym charakterze, niewymienione w niniejszym ustępie;

14) zieleń towarzysząca kategoriom przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, wymienionym w niniejszym ustępie; w przypadku mieszkalnictwa, mieszkalnictwa zbiorowego, usług oświaty i opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym, obejmująca także place zabaw i terenowe urządzenia sportowo--rekreacyjne;

15) zieleń parkowa, z zaplanowanymi i urządzonymi zespołami zieleni, w ramach których przeważa obszarowo zieleń wysoka;

16) zbiornik wodny;

17) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia;

18) kablowe linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia;

19) stacja elektroenergetyczna 110/20 kV lub inne urządzenie dokonujące transformacji energii elektrycznej z wysokiego napięcia na średnie – główny punkt zasilania;

20) stacje elektroenergetyczne 20/0,4 kV lub inne urządzenia dokonujące transformacji energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie;

21) stacje redukcyjno pomiarowa gazu II0;

22) sieci infrastruktury technicznej, o charakterze lokalnym, niewymienione w niniejszym ustępie;

23) nieliniowe urządzenia infrastruktury technicznej, o charakterze lokalnym, niewymienione w niniejszym ustępie;

24) niezadaszone miejsca postojowe;

25) garaże podziemne;

26) garaże wielopoziomowe z kondygnacjami nadziemnymi;

27) garaże wbudowane;

28) ulice zbiorcze;

29) ulice lokalne;

30) ulice dojazdowe;

31) przejścia piesze;

32) ulice wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne niebędące ulicami wewnętrznymi;

33) ścieżki rowerowe;

34) ciągi piesze.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1) usługi centrotwórcze obejmujące:

a) usługi handlu,

b) usługi gastronomii,

c) usługi kultury,

2) lokalne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej obejmujące:

a) stacje elektroenergetyczne 20/0,4 kV,

b) stacje redukcyjno pomiarowe gazu II0,

c) różne sieci infrastruktury technicznej, o charakterze lokalnym,

d) różne nieliniowe urządzenia infrastruktury technicznej, o charakterze lokalnym,

3) ulice obejmujące:

a) ulice zbiorcze,

b) ulice lokalne,

c) ulice dojazdowe,

d) przejścia piesze,

4) ulice wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz ścieżki rowerowe obejmujące:

a) ulice wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne niebędące ulicami wewnętrznymi,

b) cieżki rowerowe,

c) ciągi piesze.

3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym

5. Do budynków przeznaczonych wyłącznie dla urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym nie odnoszą się określone w planie ograniczenia w zakresie minimalnej liczby kondygnacji.

§ 5

1. Obowiązuje zakaz lokalizacji:

1) stacji paliw;

2) jednopoziomowych wolno stojących garaży lub ich zespołów;

3) obiektów związanych z transportem, takich jak bazy transportowe i zajezdnie, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, myjnie;

4) obiektów produkcyjnych;

5) obiektów składowych i hurtowni;

6) obiektów gospodarki rolnej; nie dotyczy to akademickich obiektów naukowych;

7) ogrodów działkowych;

8) obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m2;

9) obiektów handlowych w tymczasowych obiektach budowlanych;

10) obiektów przeznaczonych na targi wystawiennicze;

11) dyskotek i klubów nocnych na terenach, na których dopuszcza się mieszkalnictwo;

12) cmentarzy i innych miejsc pochówków.

2. Obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące ukształtowania budynków:

1) w nowych i przebudowywanych budynkach liczba kondygnacji naziemnych nie może być mniejsza od dwóch, z wyjątkiem przypadków określonych w planie;

2) ustalenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy elementów urzeźbiających bryłę budynku lub budynków np. takich jak wejścia, których obszar zabudowany nie może jednak przekraczać 20% obszaru zabudowanego tych budynków;

3) w nowych budynkach z mieszkalnictwem wielorodzinnym liczba kondygnacji naziemnych nie może przekraczać trzech kondygnacji;

4) w przypadku nowych budynków bez mieszkalnictwa wielorodzinnego liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa od trzech, a na obszarze dominant lub subdominant czterech, jeżeli nie jest to bardziej ograniczone innymi ustaleniami planu;

5) w odniesieniu do budynków znajdujących się na obszarach, na których ustalono lokalizację dominanty, nie stosuje się zapisów planu odnoszących się do subdominant;

6) nie dopuszcza się przebudowy istniejących budynków, która polegałyby na zwiększaniu w nich liczby kondygnacji naziemnych ponad liczby określające maksymalna liczbę kondygnacji w nowych budynkach, na poszczególnych terenach;

7) dopuszcza się odstępstwa od przebiegu obowiązującej linii zabudowy na długości do 30% długości przyulicznej elewacji budynku dla lokalizacji elementów urzeźbiających jego bryłę, w tym dla zadaszeń i balkonów; odstępstwo od przebiegu tej linii w stronę ulicy może wynieść nie więcej niż 2 m;

8) obowiązująca linia zabudowy determinuje sposób lokalizacji nowych budynków jedynie w granicach terenu, w obrębie którego została wyznaczona, w odległości nie większej niż 50 m od niej;

9) dachy nowych lub przebudowywanych budynków powinny być symetryczne, o nachyleniu połaci 35o–55o; dopuszcza się pokrycie do 20% powierzchni budynków w inny sposób;

10) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub innym materiałem o podobnej fakturze;

11) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń pkt 9 i 10, dla budynków innych niż jednorodzinne, jeżeli ich szerokość, czyli krótsza odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi najwyższej kondygnacji, jest większa niż 14 m;

12) warunki realizacji subdominant regulują inne ustalenia planu;

13) nowe i przebudowywane budynki winny formą nawiązywać do budynków wzniesionych na obszarze planu przed wojną, w szczególności usytuowanych w sąsiedztwie.

3. Obowiązują następujące ogólne zasady dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zagospodarowanie winno cechować się ładem, wysoką jakością zabudowy i zagospodarowania oraz elegancją, a także podkreślać zabytkowy układ urbanistyczny;

2) obszar zabudowany budynku może być przecięty linią rozgraniczającą, jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

3) na obszarze położonym w odległości do 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów, na mocy przepisów prawa wodnego;

4) należy – w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej, a w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, w uzgodnieniu z operatorem sieci;

5) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z użytkownikami tych urządzeń;

6) sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwić właściwym służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii w środowisku wizualnym;

8) zakazuje się lokalizacji wolno stojących obiektów reklamowych o powierzchni przekraczającej 1 m2;

9) dopuszcza się lokalizację następujących obiektów, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli nie jest to sprzeczne z regulacjami niniejszej uchwały i odrębnymi przepisami oraz za zgodą i na warunkach określonych przez właściciela nieruchomości lub reprezentującego go zarządcę oraz inne upoważnione podmioty:

a) wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki,

b) wolno stojących kabin telefonicznych,

c) parkometrów z własnym zasilaniem,

d) boisk szkolnych,

e) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

f) zatok parkingowych w liniach rozgraniczających ulic,

g) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewi-dzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy, z wyjątkiem tych obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

h) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi,

i) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,

j) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

– cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

– uprawiania wędkarstwa,

– rekreacji,

k) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

l) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

m) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

n) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

– posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

– punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

– piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,

o) obiektów małej architektury,

p) ogrodzeń,

q) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych,

r) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych.

4. Obowiązuje następująca ogólna zasada zagospodarowania dotycząca kompozycji – pierzeje wzdłuż ulic publicznych winny mieć charakter reprezentacyjny.

5. Obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące parcelacji gruntów:

1) nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć bezpośredni dostęp do ulicy publicznej lub poprzez ulicę wewnętrzną, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) pkt 1 nie obowiązuje w odniesieniu do:

a) obiektów infrastruktury technicznej i hydrotechnicznych,

b) przypadków, w których wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki budowlanej, mającej dostęp do ulicy.

6. Obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) wycinkę drzew innych niż owocowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wynikającego z racjonalnego zagospodarowania terenu;

2) wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem wód otwartych, placów budów oraz powierzchni pokrytych piaskiem lub innym materiałem mineralnym dla celów rekreacyjnych, powinny być pokryte zielenią;

3) zakazuje się likwidacji otwartych zbiorników wodnych;

4) w przypadku czasowego składowania odpadów, należy miejsce tego składowania zabezpieczyć przed infiltracją odcieków do gruntu;

5) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać dopuszczalnej w przepisach wielkości na granicy działki, na której prowadzona jest ta działalność, z wyjątkiem obiektów dla których, na mocy odrębnych przepisów, można wyznaczyć strefy ograniczonego użytkowania;

6) szczegółowe zagospodarowanie terenu powinno sprzyjać ograniczeniu uciążliwości związanych z hałasem, przede wszystkim na terenach mieszkaniowych i w obiektach przeznaczonych dla wielogodzinnego pobytu dzieci i młodzieży.

7. Obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące planowania dziedzictwa kulturowego:

1) na uzupełnienia zabudowy, przebudowy, odbudowy, remonty, podziały działek oraz roboty mogące przyczynić się do zeszpecenia otoczenia zabytków lub wglądów widokowych należy uzyskać zezwolenie konserwatorskie na całym obszarze planu, z racji położenia w strefie “A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującej zespół zabudowy osiedlowej Biskupin, wpisany do rejestru zabytków, (RZ nr 400/Wm z dnia 9 lutego 1979 r.); przed uzyskaniem zezwolenia należy wykonać dokumentację w oparciu o istniejące źródła historyczne;

2) w odniesieniu do poniżej wymienionych zabytkowych budynków objętych ochroną na mocy ustaleń planu, zmiana funkcji oraz wszelkie prace budowlane wymagają uzgodnienia z właściwymi służbami konserwatorskimi:

a) ul. Józefa Chełmońskiego nr 40 i 42 a–b–c,

b) ul. Kożuchowska nr 1/3, 5 i 6;

3) w odniesieniu do obiektów zabytkowych, w tym wymienionych w pkt 2, przepisy planu dotyczące ustaleń w zakresie ukształtowania budynków, minimalnego wymiaru powierzchni biologicznie czynnej oraz parcelacji gruntów, stosuje się tylko w zakresie niekolidującym z zabytkowymi walorami tych obiektów;

4) na obszarze strefy “OW” ochrony archeologicznej – wieś o metryce średniowiecznej – przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać opinię i zezwolenie właściwych służb konserwatorskich; na obszarze tym może wystąpić konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, o których mowa w pkt 5;

5) na obszarze stanowiska archeologicznego nr 2/25/80-29 AZP (111) – osada z okresu neolitu - prace ziemne muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi, prowadzonymi przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, natomiast przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać opinię i zezwolenie właściwych służb konserwatorskich; ustalenia te obowiązują również na obszarze nowych odkryć stanowisk archeologicznych;

6) na niewymienionych w pkt 4 i 5 obszarach planu, przed wydaniem pozwolenia na budowę, należy uzyskać opinię właściwych służb konserwatorskich;

7) w razie ujawnienia podczas robót ziemnych oraz budowlanych przedmiotu posiadającego cechy zabytku, lub zabytkowych nawarstwień kulturowych, należy niezwłocznie powiadomić właściwy służby konserwatorskie, zabezpieczyć odkryte znalezisko i wstrzymać wszelkie roboty do czasu wydania przez te służby odpowiednich zarządzeń, a następnie przeprowadzić, na koszt inwestora, badania archeologiczne zgodnie z tymi zarządzeniami.

8. Obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące systemu transportowego:

1) podstawowy układ dla obsługi komunikacyjnej tworzą ulice publiczne:

a) ulica zbiorcza,

b) ulica lokalna,

c) ulice dojazdowe,

d) przejście piesze,

2) układ, o którym mowa w pkt 1, jest wspomagany przez:

a) ulice wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne niebędące ulicami wewnętrznymi,

b) ścieżki rowerowe, prowadzone poza ulicami publicznymi,

c) ciągi piesze i pieszo-rowerowe, prowadzone poza ulicami publicznymi,

3) dla zapewnienia właściwych warunków prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczono orientacyjny przebieg drogi technicznej na zawalu oraz jej powiązania z drogą wybudowaną na wale oraz z pobliskim systemem ulic publicznych;

4) dopuszcza się zmianę przebiegu drogi, o której mowa w pkt 3, i jej powiązań, pod warunkiem, że droga i jej powiązania będą usytuowane na określonych dla nich w planie terenach;

5) dopuszcza się przegradzanie bramami drogi, o której mowa w pkt 3, na granicach terenów niepublicznych, pod warunkiem, że wolny przejazd będzie zawsze udostępniany na żądanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe;

6) jeżeli obiekt budowlany, wymagający obsługi komunikacyjnej graniczy z więcej niż jedną ulicą publiczną różnych klas, zjazd do tego obiektu winien być urządzony z ulicy niższej klasy, z wyjątkiem przypadków, w których zarządca ulicy wyższej klasy dopuści utrzymanie lub zorganizowanie z niej zjazdu; ustalenie nie dotyczy przejść publicznych;

7) dla obsługi nowych obiektów minimalna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi:

a) 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

b) 0,6 miejsca postojowego na jeden pokój hotelowy,

c) 0,6 miejsca postojowego na jeden pokój w domu asystenta,

d) 0,6 miejsca postojowego na jeden pokój w domu studenckim,

e) 1 miejsce postojowe na każde 35 m2 powierzchni użytkowej biur i usług innych niż hotel,

8) w ramach miejsc postojowych, o których mowa w pkt 7, należy zapewnić odpowiednią ilość stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz w zależności od potrzeb – pojazdów jednośladowych;

9) określona w pkt 7 liczba miejsc postojowych winna być zlokalizowana poza terenami ulic publicznych, na niezadaszonych parkingach oraz w garażach wbudowanych, podziemnych i wielopoziomowych, z wyjątkiem przypadków na które wyrazi zgodę właściwy zarządca ulicy;

10) odpowiednia liczba miejsc parkingowych winna być oddana do użytku nie później niż obiekty, dla obsługi których jest przewidywana, na podstawie pkt 7;

11) należy utrzymywać i realizować wskazane na rysunku planu ścieżki rowerowe; dopuszcza się realizację innych niewskazanych na rysunku planu ścieżek rowerowych;

12) w ulicach publicznych powierzchnie przeznaczone dla ruchu pojazdów i przemieszczania się pieszych powinny być utwardzone;

13) dla obsługi istniejących oraz nowych obiektów należy przygotować odpowiadającą potrzebom liczbę miejsc postojowych dla rowerów; miejsca te winny być realizowane poza terenami ulic publicznych, a w przypadku braku takiej możliwości za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę ulicy także na terenach ulic publicznych, poza jezdnią.

9. Obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące infrastruktury technicznej:

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przewiduje się na terenach oznaczonych symbolami EEw i EEs oraz w pasach ulic publicznych, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z funkcją komunikacyjną tych ulic;

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych terenach niż wymienione w pkt 1 – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi – pod warunkiem, że te sieci i urządzenia nie zajmą więcej niż 15% powierzchni terenu lub mniej, jeżeli to wynika z innych ustaleń planu;

3) zakazuje się prowadzenia nowych napowietrznych lub naziemnych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem sieci w obiektach budowlanych i zamontowanych na nich urządzeniach, sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, o których mowa w pkt 6 i 10, oraz sieci zasilającej linię tramwajową;

4) należy unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych, na koszt zainteresowanego oraz w uzgodnieniu z odpowiednim operatorem sieci; sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwić odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zakazuje się podejmowania działań mogących zakłócić funkcjonowanie sieci infrastruktury przebiegających przez obszar planu;

6) sposób lokalizacji linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia nie powinien powodować ograniczeń w zagospodarowaniu:

a) terenów poza granicą obszaru lokalizacji napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 lit. a – w wyniku oddziaływania linii napowietrznych,

b) terenów poza granicami terenów oznaczonych symbolami EEw, KD5 i KD6 – w wyniku oddziaływania linii kablowych;

7) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej, dopuszcza się – w zgodzie z obowiązującymi przepisami – na korzystanie z ujęć indywidualnych dla podlewania roślin i innych zastosowań gospodarczych;

8) ścieki sanitarne powinny być kierowane do komunalnej sieci sanitarnej; dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz na oczyszczalnię komunalną; na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną, wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki sanitarne, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji;

9) wszelkie place, parkingi, dojazdy i przejścia o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych (“ażurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń; w przypadku wystąpienia substancji ropopochodnych lub innych szkodliwych w ściekach deszczowych winny one zostać zneutralizowane przed doprowadzeniem ich do komunalnej sieci deszczowej;

10) przewiduje się lokalizację głównego punktu zasilania w energię elektryczną – stację elektroenergetyczną 110/20 kV wraz z dwiema liniami 110 kV;

11) linie kablowe wysokiego napięcia zasilające stację, o której mowa w pkt 10, poza granicą obszaru, o którym mowa w pkt 6, i terenami ulic publicznych można lokalizować w pasie do 10 m od przebiegu, o którym mowa w § 3 pkt 7 lit. b;

12) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną, z innych obiektów niż stacja wymieniona w pkt 10, za pośrednictwem sieci średniego lub niskiego napięcia;

13) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, a także, – w zgodzie z obowiązującymi przepisami – z indywidualnych zbiorników na gaz płynny;

14) dopuszcza się systemy grzewcze oparte na cieple przesyłanym z ciepłowni lub elektrociepłowni, bądź na elektryczności, gazie lub innych mediach, o uciążliwości dla środowiska mniejszej niż powodowanej przez ogrzewanie gazem sieciowym;

15) dopuszcza się telefonizację i realizowanie innych łączy telekomunikacyjnych poprzez podłączenie do oferowanych przez operatorów systemów telekomunikacyjnych;

16) dopuszcza się lokalizację anten i towarzyszących urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach, których wysokość przekracza 14 m; wysokość anteny nie może przekraczać 3 m; przy lokalizacji urządzeń nadawczych winny być spełnione wymogi ochrony środowiska, a forma tych urządzeń nie może wprowadzać dysharmonii w środowisku wizualnym;

17) dopuszcza się gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i miejscowymi; urządzenia służące do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym;

18) sposób podłączenia do poszczególnych sieci zewnętrznych należy realizować na warunkach określonych przez ich operatorów.

R o z d z i a ł II

USTALENIA DLA STREF

 

R o z d z i a ł III

USTALENIA DLA TERENÓW

 

R o z d z i a ł IV

USTALENIA KOŃCOWE

§ 34

Do realizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się tereny oznaczone następującymi symbolami:

1) UN1, UN2, UN3;

2) EEw;

3) EEs;

4) ZP2;

5) KL;

6) KD, KD2, KD4, KD5, KD6;

7) KX.

§ 35

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej ustawy, na 30%.

§ 36

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2004 r. (poz. 2256) /154 kB/