2254

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Szczytnik we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w związku z uchwałą nr XXVI/ /856/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Szczytnik we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10, poz. 354) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVIII/514/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Szczytnik we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“1) w przypadku realizacji nowych obiektów lub przebudowy, dobudowy, modernizacji obiektów istniejących ( nie dotyczy budynków o walorach kulturowych z dachami płaskimi) wprowadza się następujące wymagania dotyczące dachów:

a) strome, wielospadowe, mansardowe lub naczółkowe o nachyleniu połaci od 40–600;

b) w przypadku kamienic – strome dwuspadowe, symetryczne z ewentualnymi naczółkami;

c) dopuszcza się wprowadzanie lukarn;

d) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem;”,

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się wprowadzenie jako podstawowego przeznaczenia terenu nieuciążliwych usług z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności i przedsiębiorstw, kultury, opieki zdrowotnej, wypoczynku, turystyki, opieki zdrowotnej rozumianych zgodnie z określeniami zawartymi w § 2 ust. 2 pkt 4,”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W zakresie zasad parcelacji gruntów dopuszcza się wtórny podział działek jedynie w przypadkach mających na celu wyrównanie granic lub powiększenie działek sąsiednich, o ile ustalenia dla terenów zawarte w rozdziale IV, nie będą stanowić inaczej.”;

2) w § 14 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) zakazuje się rozbudowy i przebudowy zewnętrznej obiektu historycznego, znajdującego się przy ulicy Witelona 9;”;

3) w § 24 ust. 1 pkt 1 litera a) otrzymuje brzmienie:

“a) usługi nieuciążliwe, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1),”;

4) w § 28 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) w przypadku wprowadzania nowych lub przebudowy, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów wyznacza się obowiązującą linię zabudowy od KL (ul. Parkowa) w nawiązaniu do istniejącej zabudowy oraz w nawiązaniu do istniejącej zabudowy zlokalizowanej przy ul. Parkowej 21, zgodnie z rysunkiem planu;”;

5) w § 31:

a) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“5) w przypadku wprowadzania zabudowy, o której mowa w pkt 4), dopuszcza się możliwość parcelacji gruntów pod tę zabudowę, szerokość frontu działki od 7.50 m do 11 m, minimalna wielkość działki – 450 m2, maksymalna wielkość działki – 1000 m2;”,

b) ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“7) wymaga się przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych, nie związanych z zabudową mieszkaniową, na urządzone tereny zieleni, urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw dla dzieci; wskaźnik powierzchni terenów zieleni i rekreacji – co najmniej 50% powierzchni terenu;”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT