2251

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872; zm Dz. U. Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329; Nr 41, poz. 365; Nr 62, poz. 558; Nr 89, poz. 804; Nr 200, poz. 1688; z 2003 r. Nr 52, poz. 450; Nr 137, poz. 1302; Nr 149, poz. 1452; z 2004 r. Nr 33, poz. 287) i art. 11 ust. 2 oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; zm Dz. U. Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447; Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15; Nr 80, poz. 717, 720 i 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966; Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177; Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W przypadku sprzedaży prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków tych spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych, wyrażam zgodę na udzielenie przez właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, bonifikaty od ceny sprzedaży, w takiej wysokości, aby cena, jaka zostanie ustalona do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży, wynosiła 10% wartości rynkowej prawa własności sprzedawanej nieruchomości gruntowej, pod warunkiem jednorazowego wniesienia ceny z uwzględnieniem bonifikaty.

2. Właściwy organ może udzielić bonifikaty jedynie do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wyliczonej proporcjonalnie w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI