1912

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Świebodzice

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Świebodzice przeprowadzonych w dniu 30 maja 2004 r.

I. Dane ogólne dotyczące wyborów przedterminowych burmistrza

1. Burmistrza wybierano spośród 2 kandydatów.

2. Uprawnionych do głosowania było 19.161 osób.

3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 7.505 osób, to jest 39,17% uprawnionych.

4. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 7.505.

5. Głosów ważnych oddano 7.359, to jest 98,05% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 146, to jest 1,95% ogólnej liczby głosów oddanych.

II. Wyniki wyborów przedterminowych burmistrza

Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany:

WYSOCZAŃSKI JAN

zgłoszony przez KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

KOMISARZ WYBORCZY

W WAŁBRZYCHU

JAN LINOWSKI