TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 maja 2004 r. nr OWR-4210-17/2004/4925/I-A/MB

1. Pojęcia używane w taryfie

1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959),

2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,

6) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

7) źródło ciepła połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

8) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

9) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

10) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

11) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

12) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

13) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

14) liczba punktów pomiarowo-rozliczeniowych – łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych,

15) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,

16) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

17) warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło (dla Kamiennej Góry tzew. obl. = –20oC),

18) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

2. Zakres działalności gospodarczej związanej

z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 23 marca 2004 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/1107/4925/W/ /OWR/2004/CP,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1083/4925/ /W/OWR/2004/CP.

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa A-1.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła przy ul. Szpitalnej 4a i 4b za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy o parametrach obliczeniowych 130/70oC.

Grupa A-1.2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła przy ul. Szpitalnej 4a i 4b za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej o parametrach obliczeniowych 130/70oC i węzłów cieplnych sprzedawcy.

Grupa A-2.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła przy ul. Szpitalnej 4a i 4b za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy o parametrach obliczeniowych 95/70oC.

Grupa A-2.2 odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła przy ul. Szpitalnej 4a i 4b za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej o parametrach obliczeniowych 95/70oC i węzłów ciepłej wody użytkowej sprzedawcy.

Grupa B-3.1 odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. Jeleniogórskiej 57 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy o parametrach obliczeniowych 90/70oC.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa A-1.1

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

71 467,92

87 190,86

rata miesięczna

5 955,66

7 265,91

Cena ciepła

zł/GJ

17,19

20,97

Cena nośnika ciepła

zł/m3

12,26

14,96

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

5 285,35

6 448,13

rata miesięczna

440,45

537,35

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,48

7,91

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

73,52

89,69

rata miesięczna

6,13

7,48

Grupa A-1.2

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

71 467,92

87 190,86

rata miesięczna

5 955,66

7 265,91

Cena ciepła

zł/GJ

17,19

20,97

Cena nośnika ciepła

zł/m3

12,26

14,96

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

10 428,64

12 722,94

rata miesięczna

869,05

1 060,24

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,50

7,93

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

73,52

89,69

rata miesięczna

6,13

7,48

Grupa A-2.1

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

71 467,92

87 190,86

rata miesięczna

5 955,66

7 265,91

Cena ciepła

zł/GJ

17,19

20,97

Cena nośnika ciepła

zł/m3

12,26

14,96

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

15 690,29

19 142,15

rata miesięczna

1 307,52

1 595,17

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

3,98

4,86

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

73,52

89,69

rata miesięczna

6,13

7,48

Grupa A-2.2

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

71 467,92

87 190,86

rata miesięczna

5 955,66

7 265,91

Cena ciepła

zł/GJ

17,36

21,18

Cena nośnika ciepła

zł/m3

12,26

14,96

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

25 261,65

30 819,21

rata miesięczna

2 105,14

2 568,27

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,13

8,70

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

73,52

89,69

rata miesięczna

6,13

7,48

Grupa B-3.1

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat

netto

brutto*

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

26 194,24

31 956,97

rata miesięczna

2 182,85

2 663,08

Cena ciepła

zł/GJ

33,14

40,43

Cena nośnika ciepła

zł/m3

12,26

14,96

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

21 271,38

25 951,08

rata miesięczna

1 772,62

2 162,60

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,41

6,60

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

73,52

89,69

rata miesięczna

6,13

7,48

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

5. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczanego do uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu ustalonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo--rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

– nielegalnego pobierania ciepła,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat netto.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

ENERGETYKA CIEPLNA

w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ ODZIMEK