1908

INFORMACJA

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła
Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2004 r.
nr OWR-4210-33/2004/1475/I-C/GM wydaną na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa przedłużono okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw, określającego projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w okresie obowiązywania taryfy, do dnia 30 czerwca 2004 r.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 19 maja 2004 r., znak L.dz.: TE/101/2004, w dniu 24 maja 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 21 listopada 2002 r. nr OWR-820/1475-A/10/2002/I/GM, zmienioną decyzją z dnia 16 stycznia 2004 r. nr OWR-4210-1(2)/2004/1475/I-B/GM.

Ponieważ wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła spełnia wymogi art.155 kpa, a decyzja na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, postanowiono przychylić się do wniosku strony.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jadwiga Gogolewska