1904

PREZES

Poznań, dnia 24 maja 2004 r.

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OPO-4210-10(5)/2004/3706/II/ED

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) i art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października
2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053)

na wniosek

Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawarty w piśmie z dnia 7 kwietnia 2004 r., posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 630968283, zwanej w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zmienić moją decyzję nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła do dnia 31 lipca 2005 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 6 lutego 2002 r. nr WCC/1030/3706/W/3/2002/MJ sprostowaną postanowieniem z dnia 26 lutego 2002 r. nr WCC/1030A/3706/W/3/2002/MJ zmienioną decyzjami nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 6 marca 2003 r. i nr WCC/1030C/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 4 listopada 2003 r. oraz koncesję z dnia 6 lutego 2002 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1014/ /3706/W/3/2002/MJ sprostowaną postanowieniem z dnia 26 lutego 2002 r. nr PCC/1014A/3706/ /W/3/2002/MJ zmienioną decyzjami nr PCC/1014B/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 6 marca 2003 r. i nr PCC/ /1014C/3706/W/OPO/2003 r. z dnia 4 listopada 2003 r., w dniu 7 kwietnia 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany i przedłużenia okresu stosowania taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2003 r. nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. Nr 197, poz. 3786, w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 104, poz. 1750 i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 31 grudnia 2003 r. Nr 242, poz. 4050.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy, ustalono do dnia 31 stycznia 2005 r., co zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz.1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym” jest równoznaczne z okresem stosowania (terminem obowiązywania) taryfy.

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 7 kwietnia 2004 r. wydana została w dniu 24 maja 2004 r. decyzja nr WCC/1030D/3706/W/OPO/2004/AJ wprowadzająca zmianę do koncesji w zakresie wytwarzania ciepła, obejmującą nowo wybudowane źródła ciepła zlokalizowane w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 10 oraz w Murowanej Goślinie przy ul. Wojska Polskiego 11.

W związku z powyższym pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r. znak: DP/198/2004/zb uzupełnionym pismami z dnia 15 kwietnia 2004 r. oraz z dnia 27 kwietnia 2004 r. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zmianę taryfy dla ciepła, w której określiło dwie nowe grupy odbiorców oraz ceny i stawki opłat dla tych odbiorców.

Przedsiębiorstwo wystąpiło jednocześnie z wnioskiem o zmianę terminu obowiązywania przedmiotowej taryfy.

Tym samym został spełniony wymóg formalny wynikający z zapisu art. 45 b ustawy - Prawo energetyczne stanowiący, iż zmiany cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami nie mogą następować częściej niż raz na 12 m-cy.

Okres stosowania taryfy jest krótszy niż dwa lata, więc w przedmiotowej decyzji nie ustalono współczynnika korekcyjnego Xr. Przedsiębiorstwo nie może zatem zastosować po 12 miesiącach od jej wprowadzenia, zapisów § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia taryfowego. Przedłużony na wniosek przedsiębiorstwa termin obowiązywania taryfy nie skutkuje koniecznością określenia Xr.

Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny (dłuższe utrzymanie cen i stawek opłat służy interesom odbiorców) jak i interes strony (zmniejszenie ryzyka decyzji gospodarczej), a zmianie decyzji nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE przez okres wskazany w decyzji. Przedłużenie terminu jej obowiązywania skutkować będzie utrzymaniem cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem zgodnie z intencją ustawodawcy zostanie ograniczona ilość zmian cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

  1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
  2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
  3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Województwa Lubuskiego, Województwa Dolnośląskiego i Województwa Pomorskiego.
  4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Województwa Lubuskiego, Województwa Dolnośląskiego i Województwa Pomorskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą w Poznaniu

Henryk Kanoniczak

Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1904)

Zmiana taryfy dla ciepła