1894

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie gminy Jaworzyna Śląska na 2004 rok oraz prawidłowości
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XIX/17/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 27 lutego 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie gminy Jaworzyna Śląska na 2004 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości - 11.802.817 zł

b) wydatki w wysokości - 12.960.817 zł

c) deficyt w wysokości - 1.158.000 zł

pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

2) prognoza długu gminy Jaworzyna Śląska obejmuje lata 2004- 2017.

II. Skład Orzekający stwierdza, że:

1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,

2) w przedłożonej prognozie długu łączna kwota poręczeń udzielonych przez gminę Jaworzyna Śląska Spółce Wodno-Ściekowej “Strzegomka” wynosi 7.085.691 zł. W 2004 roku zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 410.816 zł, co stanowi 3,48% dochodów roku budżetowego. Spłata kwot wynikających z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach 2004- 2017 nie przekroczy progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy.

Prognoza długu gminy Jaworzyna Śląska na koniec 2004 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych, tj. z:

- przyjętych depozytów,

- wymagalnych zobowiązań: jednostek budżetowych, wynikających z ustaw i orzeczeń sądu oraz innych tytułów.

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

DANUTA JONAS