1892

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie gminy Strzegom na 2004 rok oraz prawidłowości
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Strzegom na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 2/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2004 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 3 marca 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości - 37.723.573 zł

b) wydatki w wysokości - 42.301.592 zł

c) deficyt budżetowy w wysokości - 4.578.019 zł

d) przychody budżetu w wysokości - 5.373.595 zł

z tego: - kredyt bankowy w wysokości - 3.873.595 zł

- wolne środki - 1.500.000 zł

e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości - 795.576 zł

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2004- 2009.

II. Skład Orzekający stwierdza, że:

1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o finansach publicznych,

2) dług gminy Strzegom z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2003 roku wynosił 6.903.703 zł, co stanowiło 16,94% planowanych dochodów roku 2003. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2004 roku w wysokości 4.578.019 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 5.373.595 zł na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach spowoduje, że na koniec 2004 roku dług gminy wyniesie 9.981.722 zł, co stanowić będzie 26,46% dochodów gminy na 2004 rok.

W latach 2004- 2009 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta Strzegom przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

DANUTA JONAS