1891

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie miasta Nowa Ruda na 2004 rok oraz prawidłowości
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Nowa Ruda na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 130/XVII/04 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2004 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 8 marca 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie miasta na 2004 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości - 27.876.713 zł

b) wydatki w wysokości - 28.974.716 zł

c) deficyt budżetowy w wysokości - 1.098.003 zł

d) przychody budżetu (kredyt ) w wysokości - 2.796.763 zł

e) rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek) w wysokości - 1.698.760 zł

2) prognoza długu miasta obejmuje lata 2004- 2008.

II. Skład Orzekający stwierdza, że:

1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

2) dług miasta Nowa Ruda z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek z uwzględnieniem wymagalnych zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2003 roku wynosił 2.852.350 zł, co stanowiło 10,27% wykonanych dochodów roku 2003. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2004 roku, w tym rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.698.760 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyt bankowy) na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.796.763 zł spowoduje, że na koniec 2004 roku dług miasta wyniesie 3.582.550 zł, co stanowić będzie 12,85% planowanych dochodów miasta na 2004 rok.

W latach 2004- 2008 dług miasta nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto poręczeń nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

DANUTA JONAS