1888

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie gminy Kłodzko na 2004 rok oraz prawidłowości
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kłodzko na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 108/IV/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Kłodzko na rok 2004 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 13 lutego 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie gminy Kłodzko na 2004 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości - 27.265.476 zł

b) wydatki w wysokości - 29.303.576 zł

c) deficyt budżetowy w wysokości - 2.038.100 zł

d) przychody budżetu - planowane do zaciągnięcia kredyty

i pożyczki w wysokości - 4.340.100 zł

e) rozchody budżetu - spłata kredytów, pożyczek w wysokości - 2.302.000 zł

2) prognoza długu gminy Kłodzko obejmuje lata 2004- 2011.

II. Skład Orzekający stwierdza, że :

1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,

2) dług gminy Kłodzko z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2003 roku wynosił 9.508.100 zł, co stanowiło 38,03% dochodów roku 2003. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2004 roku oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyt bankowy, pożyczka) w wysokości 4.340.100 zł na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy spowoduje, że na koniec 2004 roku dług gminy wyniesie 11.546.200 zł, co stanowić będzie 42,35% planowanych dochodów gminy na 2004 rok.

W latach 2004- 2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również łączna spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Wójtowi Gminy Kłodzko przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

DANUTA JONAS