1883

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie gminy Szczytna na 2004 rok oraz prawidłowości
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów
i gmin wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Szczytna na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIV/101/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy Szczytna na 2004 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 5 stycznia 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie gminy Szczytna na 2004 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości - 11.188.402 zł

b) wydatki w wysokości - 13.335.593 zł

c) deficyt budżetowy w wysokości - 2.147.191 zł

d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt,

pożyczka) w wysokości - 2.472.191 zł

e) rozchody budżetu ( spłata kredytów) w wysokości - 325.000 zł

2) prognoza długu gminy Szczytna obejmuje lata 2004- 2009.

II. Skład Orzekający stwierdza, że:

1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,

2) dług gminy Szczytna z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów) według stanu na 31 grudnia 2003 roku wynosił 1.325.000 zł, co stanowiło 14,1% planowanych dochodów roku 2003. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2004 roku w wysokości 325.000 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyt bankowy lub pożyczka ) w wysokości 2.472.191 zł na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach spowoduje, że na koniec 2004 roku dług gminy wyniesie 3.472.191 zł, co stanowić będzie 31,03% dochodów gminy na 2004 rok.

W latach 2004- 2009 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta Szczytna przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

DANUTA JONAS