1882

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie gminy Radków na 2004 rok oraz prawidłowości
załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów
i gmin wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Radków na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała Rady Miejskiej w Radkowie nr XVI/117/03 z 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Wałbrzychu 8 stycznia 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości - 12.449.096 zł

b) wydatki w wysokości - 15.625.096 zł

c) deficyt budżetu w wysokości - 3.176.000 zł

d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt) - 3.900.000 zł

d) rozchody budżetu (spłata pożyczki i kredytu) - 724.000 zł

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2004- 2011.

II. Skład Orzekający stwierdza, że :

1) Wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

2) Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2003 roku wynosił 2.175.250 zł, co stanowiło 16,93% prognozowanych dochodów roku 2003. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2004 roku w wysokości 724.000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.900.000 zł na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach spowoduje, że na koniec 2004 roku dług gminy wyniesie 5.351.250 zł, co stanowić będzie 42,99% planowanych dochodów gminy na 2004 rok.

W latach 2004- 2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy.

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

DANUTA JONAS