1877

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się “Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stare Bogaczowice na lata 2004- 2010”.

§ 2

Wielkość, stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy oraz prognozy na przyszłość.

Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych gminy zawiera tabela 1

Tabela 1

Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych gminy

Lp.

Wyszczególnienie

Budynki

ogółem

Pow.

użytkowa w m2

Lokale komunalne

Własność osób fizycznych

Lokale socjalne

sztuk

p.u.m2

sztuk

p.u.m2

sztuk

p.u.m2

1.

Budynki komunalne

17

3.017,66

49

2.890,15

-

-

-

-

2.

Budynki wspólnot

mieszkaniowych

32

8.311,16

69

2.996,48

84

4.688,38

-

-

3.

Budynki w których

zarząd prowadzą osoby fizyczne

6

-

6

275,82

-

-

1

26

 

Razem

49

-

124

6162,45

84

4.688,38

1

26

1. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2004–2010, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Rok

Wielkość zasobów

Ilość mieszkań ogółem

Ilość mieszkań komunalnych

Ilość mieszkań socjalnych

2004

124

123

1

2005

121

119

2

2006

118

116

2

2007

115

112

3

2008

112

109

3

2009

109

105

4

2010

106

102

4

Prognozę oparto na następujących założeniach:

- planowana sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w skali jednego roku,

- zmiana statusu mieszkania na lokal socjalny.

2. Prognozę stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego w latach 2004–2010 przedstawia tabela 3.

Użyte w zestawieniu określenia oznaczają:

- D – stan dobry - budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga napraw,

- Z – stan zadawalający – średni – elementy konstrukcji są w dostatecznym stanie, natomiast inne elementy budynku należy naprawić, konserwować bądź wymienić (wymiana okna, konserwacja pokrycia dachowego, wymiana instalacji wewnętrznych),

- N – stan niezadowalający – uszkodzone elementy konstrukcji, zawilgocone ławy i ściany fundamentowe.

Oznaczenia statusu budynków

Budynek z powierzonym zarządem osobom fizycznym

Z

Budynek administrowany przez Gminę

K

Budynek z powierzonym zarządem “Zarząd licencjonowany poza Gminą”

ZL

Budynek w 100% sprywatyzowany

P

 Stan

§ 3

§ 4

Plan remontów budynków

zasobu komunalnego gminy w latach 2004- 2010

Remonty budynków stanowiących współwłasności będą mogły być zrealizowane jedynie w przypadku ich współfinansowania przez właścicieli prywatnych. Z uwagi na dotkliwy brak środków we wspólnotach, remonty mogą zostać ograniczone jedynie do czynności, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańców tych budynków.

Plan remontów na lata 2004÷2010 zawiera tabela 5.

Tabela 5

Lp.

Adres

Zakres prac

Ogółem

Udział Gminy

2004 rok

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 149

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 149

 

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 149

Nowe Bogaczowice

ul. Główna nr 20

Opracowanie dokumentacji technicznej.

 

Przemurowanie kominów, odbudowa werandy I p, wymiana rynien, częściowa wymiana zadaszenia
i naprawa gzymsów

Wykonanie kanałów wentylacyjnych, zabezpieczenie p. pożarowe drewnianych ścian

Przemurowanie komina, wymiana rynien

 

Uwaga: środki zabezpieczone w projekcie budżetu 55÷60 tys. zł.

25.000,-

(8.000,-)

45.000,-

(25.000,-)

 

(18.000,-)

 

(6.000,-)

25.000,-

(8.000,-)

45.000,-

(25.000,-)

 

(18.000,-)

 

(6.000,-)

 

 

Razem:

127.000,-

(57.000,-)

127.000 ,

(57.000,-)

2005 rok.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

Nowe Bogaczowice

ul. Główna nr 20

Jabłów

ul. Główna nr 74

Jabłów

ul. Główna nr 11

Jabłów

ul. Główna nr 18

Chwaliszów

ul. Główna nr 9, 41, 49a, 68, 90, 93

Budowa szamba

 

Naprawa pokrycia dachowego, kominów wymiana rynien i rur spustowych.

Remont kapitalny budynku.

Remont dachu, kominów, budowa szamba.

Remont dachu, stolarka okienna.

 

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej, przypięcie instalacji kanalizacyjnych.

Uwagi j.w.

(8.000,-)

 

(16.000,-)

 

120.000,-

(55.000,-)

 

(25.000,-)

 

(12.000,-)

(8.000,-)

 

(14.350,-)

 

120.000,-

(55.000,-)

 

(25.000,-)

 

(12.000,-)

 

 

Razem:

236.000,-

(116.000,-)

234.350,-

(114.350,-)

2006 rok

1.

 

 

 

 

2.

 

3.

 

4.

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 75, 120, 124, 128, 130, 149

177, 172, 181, 182, 183, 184, 259

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 181

Jabłów

ul. Główna nr 74

Gostków

ul. Główna 10

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej, przełożenie instalacji wewnętrznych.

 

 

 

Remont dachu.

 

Remont dachu.

Przemurowanie kominów

Remont dachu

15.000,-

 

 

 

 

(10.000,-)

 

(30.000,-)

 

24.000,-

10.000,-

 

 

 

 

(7.150,-)

 

(26.898,-)

 

24.000,-

cd. tabeli

1

2

3

4

5

5.

Struga

ul. Główna 56

Remont dachu

18.000,-

18.000,-

 

 

Razem:

97.000,-

(40.000,-)

85.150,-

(34.048,-)

2007 rok

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Struga

ul. Główna nr 56

Struga

ul. Główna nr 56

Lubomin

ul. Główna nr 13

Jabłów

ul. Główna 41

Remont dachu.

 

Budowa szamba.

 

Budowa szamba.

 

Budowa szamba

18.000,-

 

18.000,-

 

10.000,-

 

18.000,-

18.000,-

 

18.000,-

 

10.000,-

 

16,000,-

Razem:

64.000,-

62.000,-

2008 rok

1.

 

 

2.

Stare Bogaczowice

ul.Główna 184

 

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 149

Wymiana stolarki okiennej

 

 

Naprawa pokrycia dachowego.

2.000,-

 

 

100.000,-

2.000,-

 

 

100.000,-

2009 rok

1.

 

2.

 

3.

Stare Bogaczowice

ul. Główna nr 149

Lubomin

ul. Główna nr 4

Lubomin

ul. Główna nr 8

Wymiana pokrycia dachowego.

 

Budowa szamba.

 

Budowa szamba.

50.000,-

 

(18.000,-)

 

(18.000,-)

50.000,-

 

(10.946,-)

 

(3.213,-)

 

 

Razem:

86.000,-

(36.000,-)

64,159,-

(14,159,-)

2010 rok

1.

 

2.

Struga

ul. Główna 50

Stare Bogaczowice

ul. Główna 149

Wymiana stropu.

 

Naprawa dachu.

10.000,-

 

50.000,-

10.000,-

 

50.000,-

 

 

Razem:

60.000,-

60.000,-

§ 5

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

Sprzedaż lokali powinna koncentrować się na mieszkaniach w tych budynkach, w których część lokali już wykupiono. Zasadniczym celem sprzedaży powinno być uporządkowanie struktury własności lokali, które umożliwi zminimalizowanie udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz zmniejszy uciążliwość gospodarowania zasobem.

Tabela Nr 6

Lp.

Rok

Ilość mieszkań ogółem

Planowana sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

1

2004

124

3

2

2005

121

3

3

2006

118

3

4

2007

115

3

5

2008

112

3

6

2009

109

3

7

2010

106

3

§ 6

Zasady polityki czynszowej

Uregulowane odrębną uchwałą Rady Gminy w 2002 r.

§ 7

Sposób i zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy

1. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy określone zostało w tabeli 3 i jest konsekwencją sposobu i zasad zarządzania, określonych w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 późn. zm.) oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

2. Zarząd zasobem mieszkaniowym wykonywany jest przez:

- osoby fizyczne w części małych wspólnot mieszkaniowych,

- zarządy wyłonione z osób fizycznych w dużych wspólnotach.

Dotychczas rolę administratora zasobu mieszkaniowego pełniła także gmina. Ze względu na uwarunkowania prawne, wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) zarząd gminnymi nieruchomościami mieszkaniowymi wykonywany będzie przez licencjonowanego zarządcę lub przedsiębiorcę zatrudniającego taką osobę, wyłonionego przez gminę w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarządca licencjonowany wyłoniony zostanie do końca 2004 r.

§ 8

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Podstawę dochodów na finansowanie gospodarki mieszkaniowej stanowią:

  1. Wpływy czynszu z wynajmu lokali mieszkalnych.
  2. Wpływy czynszu z wynajmu lokali użytkowych.

Ze względu na niedostateczną ilość środków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w minionych latach, konieczne będzie wygospodarowanie niezbędnych funduszy na utrzymanie istniejącego zasobu w stanie niepogorszonym.

§ 9

Wydatki na pokrycie kosztów bieżących, eksploatacji, koszty remontów oraz kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi

Wydatki budżetu gminy na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w latach 2000÷2004 kształtowały się na poziomie 5% (łącznie z kosztami administracji).

Prawidłowy ( pozwalającym na utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości) zarząd zasobem mieszkaniowym gminy wymagałby 14 %÷15% udziału w budżecie gminy w kolejnych latach.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

PAWEŁ SKIBIŃSKI