1876

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice.

§ 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) zwana jest w niniejszej uchwale “ustawą”.

§ 3

Za dochód gospodarstwa domowego w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów członków gospodarstwa domowego osiągniętych w kwartale poprzedzającym datę złożenia wniosku, obliczonych jak w przypadku przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

R o z d z i a ł II

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Bogaczowice

§ 4

1. Gmina Stare Bogaczowice gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom stale zamieszkującym w gminie Stare Bogaczowice przynajmniej przez okres ostatnich 10 lat.

2. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Stare Bogaczowice może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

§ 5

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Stare Bogaczowice, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowanie tylko na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

R o z d z i a ł III

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

§ 6

1. Załatwianie sprawy najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego.

2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice lub podmiot przez niego upoważniony.

R o z d z i a ł IV

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 7

Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym trzy miesiące nie przekraczały 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 8

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu lub zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej. Jednocześnie dochody z gospodarstwa domowego nie przekraczają 160% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 110% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 9

Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny lub zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego bądź rozkwaterowania z uwagi za zły stan techniczny, albo utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

R o z d z i a ł V

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 10

1. Ustalenie osób spełniających kryteria określone w § 7, 8 i 9 następuje w formie wykazów.

2. Wykazy sporządza Wójt Gminy Stare Bogaczowice w sposób jawny.

R o z d z i a ł VI

Zamiany mieszkań

§ 11

Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

R o z d z i a ł VII

Zwiększanie mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice poprzez adaptację lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne

§ 12

Mieszkaniowy zasób Gminy Stare Bogaczowice można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń niewchodzących w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych usytuowanych w obiektach stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.

§ 13

Adaptacja, o której mowa w § 12, polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.

§ 14

Załatwianie spraw dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie budynku lub lokalu z przeznaczeniem na adaptację musi być poprzedzone złożeniem wniosku.

§ 15

Wyboru osób, które otrzymują skierowanie na zawarcie umowy o udostępnienie budynku lub lokalu dokonuje Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

§ 16

Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 15 zawiera umowę z właścicielem o udostępnienie budynku lub lokalu z przeznaczeniem na adaptację.

§ 17

W zawartej umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępnienia budynku lub lokalu do adaptacji, a także wzajemne obowiązki inwestora i właściciela oraz stosowne rozliczenia z tym związane.

§ 18

Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu, inwestor, z którym zawarto umowę na udostępnienie budynku lub lokalu, nabywa prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

R o z d z i a ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 19

Wynajmujący powinien w pierwszej kolejności zaproponować zawarcie umowy najmu lokalu, stanowiącego własność gminy z najemcami:

a) zajmującymi część lokalu wspólnego, w którym przypada mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę uprawnioną, na zwolnioną część lokalu we wspólnym składzie,

b) zajmującymi część lokalu wspólnego, w którym przypada mniej niż 15 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę uprawnioną, na zwolnioną cześć lokalu we wspólnym składzie, w którym występuje wspólna używalność sanitariatów.

c) lokalu, na opróżniony lokal przyległy, który nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

PAWEŁ SKIBIŃSKI