1872

UCHWAŁA RADY GMINY W PLATERÓWCE

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Platerówce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Gminy w Platerówce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce w poniższym brzmieniu:

“STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce obejmuje swoją działalnością teren gminy Platerówka.

§ 2

Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce jest budynek Urzędu Gminy Platerówka nr 20.

§ 3

Ilekroć w przepisach statutu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),

2) ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce,

1) kierowniku – oznacza to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce,

2) pracownikach socjalnych – oznacza to osoby zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce,

3) gminie – należy przez to rozumieć gminę Platerówka

II. Cel, przedmiot działania i zakres współpracy

§ 4

1. Podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, ośrodek osiąga poprzez realizację zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy.

3 Oprócz zadań, o których mowa w ust. 2, ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 5

1. Ośrodek współdziała z prowadzącymi na terenie gminy działalność organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami pozarządowymi, gminną komisją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osobami fizycznymi, prawnymi w celu realizacji zadań wynikających z ustawy.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 6

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy ośrodka.

2. Kierownik działa w oparciu o upoważnienie Rady Gminy w Platerówce i na tej podstawie wydaje samodzielne decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia wójt Gminy.

4. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

5. Kierownik ośrodka upoważniony jest do zatrudniania i zwalniania pracowników zatrudnionych w ośrodku.

6. Kierownik ośrodka ustala szczegółowy zakres czynności dla pracowników zatrudnionych w ośrodku.

7. Kierownik reprezentuje ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

a) organizuje pracę ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań,

b) odpowiada materialnie za powierzone ośrodkowi mienie,

c) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planu dochodów i wydatków i realizację tego planu,

d) składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności środka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

8. W ośrodku tworzy się odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków.

9. Pracownicy ośrodka w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są pracownikami samorządowymi, a ich status określają odrębne przepisy.

10. Zasady wynagradzania pracowników regulują oddzielne przepisy.

11. W razie nieobecności kierownika obowiązki pełni inny upoważniony przez kierownika pracownik ośrodka.

IV. Pracownicy ośrodka

§ 7

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracownika socjalnego.

2. Pracownicy socjalni zobowiązani są w szczególności do:

1) realizacji celów pomocy społecznej,

2) stosowania właściwych metod i taktyk pracy socjalnej oraz ich rozwoju,

3) przyczynianie się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i aktywizacji do rozwoju społeczności lokalnej,

4) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a w szczególności:

a) kierowanie się przede wszystkim dobrem jednostek i rodzin, którym służą pomocą,

b) równego traktowania wszystkich wymagających pomocy i wsparcia,

c) prawa do samostanowienia,

5) zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, a także po ustaniu zatrudnienia.

3. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

V. Majątek i finanse

§ 8

1. Ośrodek gospodaruje przekazanym w nieodpłatne użytkowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego ośrodka bez zgody wójta jest nieważne.

§ 9

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez wójta

3. Księgowość ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.

4. Ośrodek działa w oparciu o następujące środki finansowe:

a) dotacje z budżetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych gminy

b) dotacji z budżetu administracji rządowej, w zakresie realizacji zadań zleconych,

c) dotacje uzyskane z dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych.

5. Działalność ośrodka finansowana jest ze środków określonych w punkcie 4 i przyjętych w budżecie gminy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

§ 11

1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce

59-816 Platerówka.

2. Na budynku, w którym mieści się siedziba ośrodka, umieszcza się tablicę informacyjną o treści:

“Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce”.

§ 12

Zmiany w statucie są dokonywane wyłącznie na wniosek kierownika lub wójta Gminy w formie uchwały rady gminy w Platerówce. “

§ 2

Traci moc uchwała nr IV/25/90 Rady Gminy w Platerówce z dnia 25 sierpnia 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JÓZEF BURKOWSKI