1869

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwo Nowa Wieś Lubińska

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę pomocniczą Sołectwo Nowa Wieś Lubińska obejmującą obszar 851,42 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENEUSZ TRACZYK