1864

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie obniżenia wysokości składników procentowych do obliczenia
dodatków mieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. Nr 71, poz. 734, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, zm.
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w Leśnej uchwala:

§ 1

Obniżyć o 20 punktów procentowych wysokość wskaźnika procentowego do obliczania dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK