1749

UCHWAŁA RADY GMINY W CIESZKOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/207/02 odnośnie zasad zwrotu wydatków w części lub całości od świadczeniobiorcy przeznaczonych na usługi opiekuńcze, świadczenia lecznicze, pomoc rzeczowa, zasiłki celowe,
sprawienie pogrzebu oraz dożywianie dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz
art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale nr XXXI/207/02 z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w części lub całości od świadczeniobiorcy przeznaczonych na usługi opiekuńcze, świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu oraz dożywianie dzieci i młodzieży uchwalając brzmienie:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1. W rodzinach, gdzie osiągany dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% dochodu, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje nieodpłatnie.

2. Wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w części, tj. 50% w przypadku, gdy osiągany dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 120% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

3. W rodzinach, gdzie dochód na osobę przekracza 120% dochodu, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, ze świadczenia w formie gorącego posiłku uczeń może korzystać ponosząc pełną odpłatność.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 września 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

GRAŻYNA KRAJEWSKA