1740

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabik

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

Uchwala się Statut Sołectwa Grabik określający jego organizację i zakres działania.

§ 2

1. Ogół mieszkańców sołectwa Grabik stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: sołectwo Grabik.

3. Powierzchnia sołectwa Grabik wynosi 2,2 km˛.

§ 3

1. Sołectwo Grabik jest jednostką pomocniczą gminy Gaworzyce.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa Grabik działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2) Statutu Gminy Gaworzyce.

3) niniejszego statutu.

§ 4

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.

§ 5

1. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami oraz uchwałami rady gminy na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadań samorządu sołectwa należą w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto-wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) kształtowania zasad współżycia społecznego,

3) organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 6

Sołectwo może zarządzać mieniem gminy, jeżeli rada gminy odrębną uchwałą przekaże mu w posiadanie mienie gminne.

§ 7

Zadania określone w § 5 i 6 realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez radę gminy konsultacji społecznych projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kieruje do nich wnioski dotyczące sołectwa,

6) ustalanie zadań dla sołtysa w okresie między zebraniami wiejskimi.

§ 8

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie sołtysa wsi,

2) wybór i odwołanie rady sołeckiej,

3) uchwalanie planów pracy i dokonywanie ich zmian,

4) opiniowanie o prawach własności majątkowych zwanych mieniem gminnym,

5) opiniowanie lokalizacji inwestycji uciążliwych dla otoczenia i środowiska,

6) decydowanie o podejmowanych w sołectwie działaniach społecznych i gospodarczych.

§ 9

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi.

2. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia radzie gminy.

§ 10

1. Wybory do samorządów wiejskich zarządza rada gminy.

2. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata i kończy się w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia przez radę gminy nowej kadencji.

3. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 11

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

3) realizacja uchwał zebrania wiejskiego,

4) reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz,

5) uczestnictwo w sesjach rady i naradach sołtysów,

6) wykonywaniu powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

7) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,

8) prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.

§ 12

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką, która składa się z 3 do 7 osób w zależności od tego jak postanowi zebranie wiejskie.

2. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

§ 13

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 14

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z inicjatywy:

1) własnej,

2) rady sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) rady gminy lub Wójta.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady gminy, Wójta winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

5. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz w sytuacji, gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organów gminy, zebranie zwołuje Wójt Gminy.

§ 15

1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub przewodniczący rady sołeckiej, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

§ 16

1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów sołtysa, rady sołeckiej w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

2. W przypadku braku określonego w punkcie 1 kworum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciwny” i “wstrzymujący”.

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

§ 17

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, zarządza rada gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

2. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego.

3. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród uczestników zebrania.

§ 18

1. Sołtys lub członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji na wniosek 15 uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej powinno być poddane pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

2. Odwołanie z zajmowanej funkcji może być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 19

1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji sołtysa, Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa wsi.

§ 20

1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów i wydatków, w tym realizowanych i dokonywanych przez sołectwa.

3. W ramach dochodów sołectwa zobowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy.

4. W ramach wydatków sołectwa uprawnione są do określania celowości wydatkowania środków oraz ustalania wysokości środków na realizację zadań sołectwa.

5. Bieżący nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 21

1. Działalność sołtysa i rady sołeckiej kontroluje rada gminy.

2. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Wójt Gminy.

3. Jeżeli uchwały sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem Wójt Gminy wstrzymuje ich realizację.

4. Od powyższej decyzji organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do rady gminy.

5. Rada gminy rozpatrując sprzeciw:

- uznaje jego zasadność i uchyla decyzję Wójta Gminy o wstrzymaniu realizacji uchwały,

- nie uwzględnia sprzeciwu, decyzja rady gminy jest ostateczna.

§ 22

Zmiany statutu dokonuje rada gminy.

§ 23

Traci moc uchwała nr XVII/67/04 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabik.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

DARIUSZ CIENIUCH