1732

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Słupice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXIII/248/2002 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 października 2002 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Słupice w granicach określonych w rysunku planu.

§ 2

Przedmiotem planu jest ustalenie:

1. przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

3. lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linii zabudowy i gabarytów obiektów,

4. zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane,

5. szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania,

3) szpaler drzew,

4) zabudowa mieszkaniowa letniskowa,

5) zieleń rekreacyjna (usługi komercyjne),

6) tereny upraw polowych,

7)łąki i pastwiska,

8) tereny upraw ogrodowych, sady

9) zieleń leśna,

10) ciek wodny, rów,

11) droga dojazdowa,

12) ciąg pieszo-jezdny,

13) teren obsługi komunikacji,

14) urządzenia elektroenergetyczne,

15) stanowisko archeologiczne.

§ 4

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ML ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa letniskowa,

2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nowa zabudowa nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym poddasze,

2) w projektowanych budynkach należy zastosować dwuspadowe, wielospadowe lub mansardowe dachy o symetrycznych połaciach, kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym; otwory okienne i drzwiowe należy rozmieścić symetrycznie, zastosować regularne podziały stolarki okiennej; ogólne ukształtowanie bryły winno nawiązywać do form zabudowy charakterystycznych dla terenu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, formę zabudowy należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) ewentualne obiekty towarzyszące, jak budynki gospodarcze lub garaże, mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę odpowiadającą formie budynków mieszkalnych,

4) wyklucza się lokalizację inwestycji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska,

5) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 1000 m2,

6) powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenach ML 2 i ML 4 nie może być mniejsza niż 1500 m2,

7) powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenie ML 1 i ML 3 nie może być mniejsza niż 2500 m2,

8) ogrzewanie budynków należy rozwiązać przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak olej opałowy, energia elektryczna lub gaz,

9) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, tymczasowo dopuszcza się inne alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę,

10) wymóg odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowo dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,

11) wymóg stosowania kablowych sieci i przyłączy elektroenergetycznych; ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych,

12) teren znajduje się na obszarze zdrenowanym, przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci drenarskiej należy sporządzić dokumentację techniczną zawierającą projekt przebudowy ww. sieci na terenie objętym przyszłą inwestycją.

§ 5

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – uprawy polowe,

2) uzupełniające – cieki wodne, rowy, sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą,

2) cieki wodne, rowy należy zachować; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zarurowanie ich na odcinkach nieprzekraczających długości 5 m,

3) w sąsiedztwie cieków wodnych obowiązuje zagospodarowanie terenu umożliwiające oczyszczanie i dojazd do cieku wodnego,

4) ze względu na występowanie na terenie RP 4 stanowiska archeologicznego nr 450 – ślad osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza wszelkie działanie w obrębie stanowiska i jego otoczenia uzależnione jest od uzgodnienia przez właściwą służbę konserwatorską.

§ 6

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RO ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – ogrody i sady,

2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 7

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - łąki i pastwiska,

2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, cieki wodne, rowy.

2. Na terenach, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą,

2) cieki wodne, rowy należy zachować; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ich zarurowanie,

3) w sąsiedztwie cieków wodnych obowiązuje zagospodarowanie terenu umożliwiające oczyszczanie i dojazd do cieku wodnego.

§ 8

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZR/UC ustala się przeznaczenie:

1) Podstawowe - zieleń rekreacyjna, usługi komercyjne,

2) Uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nowa zabudowa nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym poddasze,

2) w projektowanych budynkach ukształtowanie bryły winno nawiązywać do form zabudowy charakterystycznych dla terenu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, formę zabudowy należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) w przypadku realizacji funkcji usługowej należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym.

§ 9

Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem LZ ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleń leśna,

2) uzupełniające - cieki wodne, sieci infrastruktury technicznej.

§ 10

1. Dla terenów oznaczonych symbolami KD ustala się przeznaczenie na drogi dojazdowe.

2. Na terenach, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu,

2) w miejscach połączeń z innymi drogami oraz w miejscach, których ukształtowanie terenu tego wymaga, należy zwiększyć szerokość drogi w liniach rozgraniczających według rysunku,

3) wzdłuż drogi KD 1 i KD 7, według rysunku, obowiązuje szpaler drzew,

4) dopuszcza się zarurowanie cieku wodnego wzdłuż drogi KD 6 i KD 8,

5) linie rozgraniczające terenów KD są jednocześnie granicami prowadzenia sieci infrastruktury.

§ 11

1. Dla terenów oznaczonych symbolami KP ustala się przeznaczenie na ciągi pieszo-jezdne.

2. Na terenach, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m dla KP 2, KP 14, 8 m dla KP 3, KP 9, KP 17, KP 18, 10 m dla KP 4, KP 5, KP 7, KP 8, KP 10, KP 11, KP 12, KP 13, KP 15, KP 16, KP 19 oraz 15 m dla KP 1, KP 6;

2) w miejscach połączeń z innymi drogami oraz w miejscach, których ukształtowanie terenu tego wymaga należy zwiększyć szerokość drogi w liniach rozgraniczających według rysunku,

3) dopuszcza się zarurowanie cieku wodnego wzdłuż drogi KP 1 i KP 6,

4) linie rozgraniczające terenów KP są jednocześnie granicami prowadzenia sieci infrastruktury,

5) ciągi pieszo-jezdne KP 3, KP 4, KP 7, KP 9, KP 10, KP 16 powinny być zakończone placem zawrotnym.

§ 12

1. Dla terenu oznaczonego symbolem KS ustala się przeznaczenie na teren obsługi komunikacji.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się zarurowanie cieku wodnego,

2) wskazana organizacja placu z ciągami pieszo-jezdnymi,

3) dopuszcza się szpaler drzew wokół granicy terenu,

4) zakaz organizacji parkingu o ilości miejsc parkingowych większej niż 8.

§ 13

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się przeznaczenie terenu na ciek wodny, rów.

§ 14

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE ustala się przeznaczenie na urządzenia elektroenergetyczne.

§ 15

Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową określoną w art. 36 ust. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w wysokości 15%.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ANDRZEJ KACZMARCZYK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Łagiewniki z dnia 15 marca 2004 r. (poz. 1732)