1726

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 15, art. 40 i 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1

Określa się dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa Zdrój, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości 20 godzin zegarowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER