1720

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkachmieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wpływających na wysokość wypłacanego przez Gminę dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.

§ 2

W związku z obniżką, o jakiej mowa w § 1, wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem wypłacanym na terenie Gminy Pieszyce wynosi 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ URBAN