1718

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Kłodzku

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z 1999 r.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Kłodzku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po wyrazie “Czeska”, dodaje się wyraz “Daszyńskiego”,

b) po wyrazie “Partyzantów”, dodaje się “Plac Franciszkański”.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF OKTAWIEC