1714

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu
z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art. 15 ust. 5, art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r.
- Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 50, poz. 601 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2

Wprowadza się “Przepisy taryfowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Bielawa”.

Opłaty jednorazowe

1.1. Pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi obowiązani są kasować je (nie dotyczy to przystanków początkowych ) lub kupować je bezzwłocznie po wejściu do pojazdu u kierowcy.

1.2. Na przystankach początkowych bilety należy kasować z chwilą ruszenia pojazdu

1.3. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd.

1.4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

1.5. Bilet okresowy 15, 30 i 90-dniowy na linie zwykłe uprawnia do przejazdu liniami pospiesznymi pod warunkiem dodatkowego skasowania biletu jednorazowego na zamierzony czas przejazdu według taryfy linii zwykłych.

1.6. Bilety dobowe na okaziciela przeznaczone są do jednorazowego kasowania i zachowują swoją ważność od momentu skasowania w kasowniku przez okres 24 godzin na wszystkich liniach z wyjątkiem indywidualnych.

1.7. Przy zmianie formy przejazdu w trakcie korzystania z biletu okresowego, np. z sieciowego na jednoliniowy lub odwrotnie – z jednoliniowego na sieciowy, pasażer zobowiązany jest dokonać stosownej zmiany blankietu biletu.

1.8. Wystawienie imiennego biletu okresowego 15, 30 i 90-dniowego następuje w oparciu o dokument tożsamości lub oświadczenie pasażera.

1.9. Przy nabywaniu biletu ulgowego i podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

1.10. Pasażer ma prawo żądać od kasjera wpisania numeru biletu na zakupionym znaczku kontrolnym.

Bilety okresowe

2.1. Bilety okresowe 15, 30 i 90-dniowe na okaziciela są ważne w dni powszednie, niedziele i święta. Do przejazdu liniami nocnymi (z wyjątkiem linii obsługiwanych przez przewoźników indywidual-nych) uprawniają wyłącznie bilety sieciowe na wszystkie linie (zwykłe, pospieszne i nocne). Bilety na jedną linię zwykłą lub pospieszną oraz bilety sieciowe na linie zwykłe nie uprawniają do przejazdu liniami nocnymi. Bilety okresowe 15, 30 i 90-dniowe imienne są ważne w dni powszednie i soboty.

2.2. Bilet okresowy imienny 15, 30 i 90-dniowe nie posiadający danych personalnych, aktualnej fotografii oraz znaczka kontrolnego o stosownym nominale lub znaczek bez wpisanego numeru biletu imiennego nie uprawnia do przejazdu.

2.3. Bilet okresowy 15, 30 i 90-dniowy na linie zwykłe uprawnia do przejazdu liniami pospiesznymi pod warunkiem dodatkowego skasowania biletu jednorazowego na zamierzony czas przejazdu według taryfy linii zwykłych.

2.4. Bilety dobowe na okaziciela przeznaczone są do jednorazowego kasowania i zachowują swoją ważność od momentu skasowania w kasowniku przez okres 24 godzin na wszystkich liniach z wyjątkiem indywidualnych.

2.5. Przy zmianie formy przejazdu w trakcie korzystania z biletu miesięcznego lub trzymie-sięcznego, np. z sieciowego na jednoliniowy lub odwrotnie – z jednoliniowego na sieciowy, pasażer zobowiązany jest dokonać stosownej zmiany blankietu biletu.

2.6. Wystawienie imiennego biletu okresowego 15, 30 i 90-dniowego następuje w oparciu o dokument tożsamości lub oświadczenie pasażera.

2.7. Przy nabywaniu biletu ulgowego i podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

2.8. Pasażer ma prawo żądać od kasjera wpisania numeru biletu na zakupionym znaczku kontrolnym.

Bilety bagażowe

3.1. Przy przewozie płatnego bagażu opłata równa jest normalnej opłacie osobowej obowiązującej w taryfie 1 (nie stosuje się żadnych ulg i zwolnień z opłaty).

3.2. Pasażerowie systematycznie przewożący płatne bagaże, np. duże psy, mogą dokonać dopłaty do biletu miesięcznego (dodatkowy znaczek kontrolny według cennika opłat) równy opłacie za bilet 30-dniowy imienny dla osób pracujących (znaczek imienny).

Opłaty dodatkowe

4.1. Pasażer nieposiadający ważnego biletu za przejazd lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewozowej.

4.2. Jazda bez ważnego biletu jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej i obejmuje:

  1. brak podczas kontroli biletu jednorazowego, dobowego, okresowe 15, 30 i 90-dniowe,
  2. legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem,
  3. legitymowanie się biletem skasowanym po zakończonej kontroli,
  4. zaniżenie opłaty za przejazd w stosunku do obowiązującej taryfy,
  5. legitymowanie się biletem wydanym przez innego przewoźnika,
  6. legitymowanie się biletem zniszczonym, co uniemożliwia jego identyfikację,
  7. legitymowanie się biletem miesięcznym lub trzymiesięcznym bez zdjęcia, aktualnego znaczka lub ze znaczkiem bez wpisanego numeru biletu,
  8. legitymowanie się biletem czasowym po przekroczeniu ustalonego czasu ważności biletu liczonego od momentu skasowania,
  9. legitymowanie się biletem okresowym poza trasą, do przejazdu której uprawnia.

4.3.Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w § 1 ust. 1.7.

§ 3

1. Wprowadza się “Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Bielawa”.

1.1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważnione są następujące osoby legitymujące się dokumentami:

  1. Dzieci w wieku do lat 4 – dokument potwierdzający wiek dziecka.
  2. Inwalidzi zaliczani do I grupy (niepełnosprawność w stopniu znacznym) i ich opiekunowie (osoba pełnoletnia wskazana w trakcie przejazdu) – legitymacja ze zdjęciem z wpisem zaliczenia do I grupy (równoznaczne z niepełnosprawnością w stopniu znacznym), legitymacja wydana przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
  3. Osoby, które ukończyły 75 lat – dowód osobisty.
  4. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna na trasie dom – szkoła lub dom – ośrodek rehabilitacji i z powrotem oraz ich opiekunowie – legitymacja wydana przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
  5. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żołnierze Zasadniczej służby Wojskowej – legitymacja służbowa, książeczka wojskowa.
  6. Posłowie i Senatorowie RP – legitymacja poselska lub senatorska.
  7. Radni Rady Miejskiej Bielawy, Pieszyc oraz Rady Gminy Wiejskiej Dzierżoniów - legitymacja radnego.
  8. Osoby niewidome i ich opiekunowie lub pies przewodnik ( osoba pełnoletnia wskazana w trakcie przejazdu ) – bilet wolnej jazdy wydany przez UM Bielawa na podstawie ważnej legitymacji PZN wraz z dowodem osobistym.

1.2. Do korzystania z biletów jednorazowych ulgowych i biletów okresowych ulgowych na okaziciela upoważnione są następujące osoby legitymujące się dokumentami:

a) Studenci szkół wyższych do 26 roku życia oraz uczniowie szkół: podstawowych, średnich i policealnych do 24 roku życia – ważna legitymacja studencka, szkolna.

b) Dzieci od lat 4 do czasu podjęcia nauki szkolnej – dokument potwierdzający wiek dziecka.

c) Emeryci i renciści – dowód osobisty i odcinek emerytury (renty z danego roku) lub dowodu osobistego i aktualnej decyzji przyznającej świadczenia.

1.3. Do korzystania z okresowych biletów imiennych ulgowych uprawnione są następujące osoby legitymujące się dokumentami:

a) Studenci szkół wyższych do 26 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych średnich i policealnych do 24 roku życia po okazaniu legitymacji i karty klienta. Bilet ważny jest we wszystkie dni oprócz niedziel i świąt. Bilet nie jest wydawany na miesiąc lipiec i sierpień.

b) Emeryci i renciści pobierający świadczenia po okazaniu decyzji o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem emerytury lub renty i karty klienta wydanej przez Organizatora. Bilet mogą kupić tylko mieszkańcy gmin dotujących komunikację miejską organizowaną przez Organizatora na podstawie odrębnych porozumień. Bilet ważny jest we wszystkie dni oprócz niedziel i świąt.

§ 4

Ustala się “Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Bielawa”.

 

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta do ustalania opłat niższych niż maksymalne określonych w uchwale.

§ 6

1. Dopuszcza się umorzenie należności z tytułu niezapłaconej opłaty dodatkowej oraz odsetek od tej opłaty wg. poniższych zasad:

1.1. Umorzeniu w całości podlegają opłaty dodatkowe w przypadkach, w których nie można ustalić danych adresowych osób zobowiązanych do ich uiszczenia lub osoby te zmarły.

1.2. Umorzeniu w całości podlegają opłaty dodatkowe w przypadku gdy osoby zobowiązane do ich poniesienia przedstawią w siedzibie Organizatora w ciągu 3 dni od ich wystawienia:

 1. ważny znaczek do biletu imiennego,
 2. ważną kartę klienta,
 3. ważne dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

1.3. Dopuszcza się umorzenie w granicach od 10% do 100% opłaty dodatkowej i opłaty przewozowej w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną osoby zobowiązanej do jej uiszczenia jak i w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

1.4. Za trudną sytuację materialną uważa się taką, przy której dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 70% kwoty brutto uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego, obowiązującej w dniu nałożenia opłaty dodatkowej.

1.5. Umarzanie następuje na wniosek osoby, na którą nałożono obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej.

1.6. Do wniosku o umorzenie określonym w ppkt 1.4 w części dotyczącej trudnej sytuacji materialnej należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenia o wynagrodzeniu i innych dochodach osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. inne dokumenty określające posiadane dochody w przypadku braku zaświadczenia, o którym mowa w pkt a.

1.7. Umorzenia można dokonać jednej osobie tylko raz w przeciągu okresu 2 lat licząc za początek tego okresu moment wystawienia pierwszego wezwania do opłaty dodatkowej.

2. O wysokości umorzenia, o którym mowa w ppkt 1.3, decyduje każdorazowo Burmistrz lub upoważnione przez niego osoby.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Tracą moc:

 1. Uchwała nr XV/107/95 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 1995 roku w sprawie taryfy opłat w komunikacji miejskiej ZKM z późniejszymi zmianami.
 2. Uchwała nr XLVI/348/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie regulaminu przewozu w autobusach komunikacji miejskiej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW DRAGAN