1711

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/14/2003 Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Zasad Przyznawania
Stypendiów Starosty Lwóweckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Lwóweckiego

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/14/2003 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Zasad Przyznawania Stypendiów Starosty Lwóweckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego zmienia się § 12, który otrzymuje brzmienie:

“Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR STYPUŁKOWSKI