1710

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Zasad Przyznawania Stypendiów Starosty
Lwóweckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala następujące Zasady Przyznawania Stypendiów Starosty Lwóweckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego:

§ 1

O stypendia naukowe Starosty Lwóweckiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości z terenu Powiatu Lwóweckiego.

§ 2

Osobami, które mogą ubiegać się o przyznanie stypendium są:

1. laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich;

2. laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych, a także przeglądów artystycznych, zawodów sportowych itp. (na szczeblu wojewódzkim i powiatowym);

3. młodzież osiągająca wysokie wyniki w nauce w danym roku szkolnym (średnia ocen ucznia szkoły minimum 4,75) i legitymująca się oceną z zachowania minimum dobrą.

§ 3

Liczbę i wysokość stypendiów na rok szkolny określa każdorazowo Zarząd Powiatu Lwóweckiego po ustaleniu corocznej wysokości kwoty przeznaczonej na stypendia naukowe Starosty Lwóweckiego na dany rok szkolny w budżecie powiatu.

§ 4

Stypendium przyznaje się:

1. jednemu uczniowi w szkołach (zespołach szkół) liczących do 15 oddziałów,

2. dwóm uczniom w szkołach (zespołach szkół) liczących powyżej 15 oddziałów, na okres od września do czerwca i wypłaca jednorazowo w miesiącu wrześniu przyszłego roku szkolnego.

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW

§ 5

Stypendia przyznawane są w oparciu o punktację do kryteriów przyznawania stypendium, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu:

1. wyniki w nauce – 60% ogólnej oceny,

2. osiągnięcia w olimpiadach i konkursach – 40% ogólnej oceny,

§ 6

Kandydatów do stypendium typuje wychowawca klasy. Rada Pedagogiczna w myśl § 4 postanowień ogólnych ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu zatwierdza wniosek o przyznanie stypendium. Dyrektor szkoły składa wniosek (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) w Powiatowym Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI

w Lwówku Śląskim

w terminie: do końca czerwca.

§ 7

Wnioski spełniające wymogi formalne są rejestrowane w Powiatowym Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim pod kolejnym numerem.

§ 8

Decyzje o przyznaniu stypendium po dokonaniu analizy merytorycznej wniosków podejmuje Rada Programowa Wspierania Ucznia Zdolnego w składzie:

1. Starosta Lwówecki – przewodniczący.

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śl. – z-ca przewodniczącego.

3. Przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. – członek.

4. Przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu – członek.

5. Przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl. – członek.

6. Przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wlk. – członek.

7. Przedstawiciel Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjal-nych w Mirsku – członek.

8. Przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim – członek

zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego określoną w § 3 postanowień ogólnych niniejszego uchwały.

§ 9

Radę Programową Wspierania Ucznia Zdolnego powołuje się na zasadzie zgłoszenia reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lwóweckiego wyłonionych przez rady pedagogiczne.

§ 10

Kadencja Rady Programowej Wspierania Ucznia Zdolnego upływa z końcem danego roku szkolnego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR STYPUŁKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1710)

PUNKTACJA DO KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM STAROSTY LWÓWECKIEGO

1. WYNIKI W NAUCE:

Średnia ocen

na koniec roku szkolnego

Liczba punktów

4,75 – 4,99

35

5,00 – 5,40

40

5,41 – 5,60

45

5,61 – 5,80

50

5,81 – 5,99

55

6,00

60

2. UDZIAŁ W KONKURSACH, OLIMPIADACH itp.:

POZIOM

Liczba punktów

Miejsce I

Miejsce II

Miejsce III

Pozostałe miejsca premiowane

Suma

40

 

Międzynarodowy, ogólnopolski

22

17

12

7

Wojewódzki, regionalny

12

9

6

3

Powiatowy

6

4

2

0

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1710)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM STAROSTY LWÓWECKIEGO

za osiągnięcia w roku szkolnym................../...................

Informacja o kandydacie:

Imię i nazwisko......................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia.........................................................................................................................

Adres domowy......................................................................................................................................

Pełna nazwa szkoły................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Pozostałe informacje:

promowany do klasy..........................

średnia na koniec roku szkolnego.............../................. –.....................

Szczególne osiągnięcia kandydata:

Osiągnięcia na poziomie powiatowym:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim/międzynarodowym:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opinia szkoły (opinia wychowawcy):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

UWAGI:

Do niniejszego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.