1707

INFORMACJE O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla przedsiębiorcy – Pana Wiesława Kucaba prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.
TERMO-INSTAL Wiesław Kucab z siedzibą w Kłodzku

W dniu 7 maja 2004 r. Prezes URE, decyzją nr WCC/1054B/4002/W/
/OWR/2004/MB stwierdził wygaśnięcie decyzji koncesyjnej na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła z dnia 20 września 2002 r.
nr WCC/1054/4002/W/OWR/2002/MB ze zmianą.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2004 r., Przedsiębiorca wystąpił o wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z zaprzestaniem z dniem 11 marca 2004 r. prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

W świetle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji państwowej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a wydanie takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, że Przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła.

W świetle powyższego, decyzja o udzieleniu Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła stała się bezprzedmiotowa.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

ZASTĘPCA DYREKTORA

JADWIGA GOGOLEWSKA