1704

UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego
w budżecie Gminy Bolków na 2004 rok oraz poprawności załączonej do tego
budżetu prognozy kwoty długu gminy

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 roku Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 roku Nr 113,
poz. 984, z 2003 roku Dz. U Nr 149, poz.1454) w związku z art. 115
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 873, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz Zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących
w skład Województwa Dolnośląskiego, II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił:

wydać opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bolków na 2004 rok oraz o prognozie kwoty długu gminy.

Uzasadnienie

I. Uchwała nr XIX/91/04 Rady Miejskiej Bolków z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy w dniu 4 kwietnia 2004 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) W budżecie Gminy Bolków na 2004 rok zaplanowano:

– dochody w wysokości 12.914.980 zł

– wydatki w wysokości 18.571.380 zł

– deficyt budżetowy w wysokości 5.656.400 zł

– przychody budżetu (pożyczka z NFOŚiGW oraz

wolne środki) w kwocie 6.044.000 zł

– rozchody budżetu (spłaty pożyczek z NFOŚiGW) w kwocie 387.600 zł

2) Prognoza kwoty długu Gminy Bolków obejmuje lata 2004–2015.

II. Skład Orzekający stwierdza, że:

1) Wielkość deficytu zaplanowana na 2004 rok stanowi 43,79% planowanych dochodów i nie spowoduje na koniec 2004 roku przekroczenia dopuszczalnej granicy długu, o której mowa w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, a wskazane źródła jego finansowania są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 3 i 6 tejże ustawy.

2) Dług Gminy Bolków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił 2.027.300 zł, co stanowiło 14,40% dochodów wykonanych w 2003 roku.

Po zaciągnięciu planowanej pożyczki dług gminy na koniec roku 2004 wzrośnie do kwoty 6.903.700 zł i stanowić będzie 53,45% planowanych na 2004 rok dochodów.

W kolejnych latach dług gminy będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu od 50,50% w roku 2005 do 3,66% w roku 2014, aż do całkowitej spłaty w 2015 roku, a więc nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również spłata rat zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15% planowanych dochodów, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Bolkowa przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

PRZEWODNICZĄCA

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

ALICJA SZWABOWICZ-SALA