1693

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum oraz ich obwodów na terenie gminy Legnickie Pole

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496,
z 1997 r., Dz. U. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan sieci szkół podstawowych oraz granice ich obwodów na terenie gminy Legnickie Pole w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały.

2. Plan ma zastosowanie od początku roku szkolnego 2004/2005.

§ 2

Gimnazjum z siedzibą w Legnickim Polu obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Legnickie Pole.

§ 3

1. W uchwale nr XXX/212/2002 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 29 maja 2002 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Legnickim Polu wprowadza się następnego zmiany:

1) w § 1 wykreśla się punkty 3,

2) uchyla się załącznik.

2. Traci moc uchwała nr V/31/99 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Legnickie Pole.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 kwietnia 2004 r. (poz. 1693)