1689

UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Komarno

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Sołectwa KOMARNO przyjętego uchwałą nr XXIV/85/92 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 6 kwietnia 1992 roku – w sprawie ustalenia Statutu dla poszczególnych sołectw, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej Ľ jego członków. W przypadku braku powyższej obecności zebranie zwołane w drugim terminie, nie wcześniej niż po upływie 30 minut od terminu pierwszego zebrania jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/10 członków zebrania wiejskiego”.

2. § 18 skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI