1686

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ewd. 693/5 położonej w Czeszowie na terenie gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zawonia nr V/38/2003 z dnia 27 marca 2003 r. Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

Ustalenia ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewd. 693/5 położonej w Czeszowie na terenie gminy Zawonia.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000.

2. Ustalenia planu obowiązują na obszarze objętym na rysunku planu granicą opracowania.

3. Poniższe oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy.

3) Symbole przeznaczenia terenów.

4. Ponadto na rysunku planu występują następujące oznaczenia, niebędące obowiązującym ustaleniem planu:

1) Propozycja podziału na działki budowlane.

2) Droga gminna – działka nr ewd. 650.

Ustalenia szczegółowe

§ 3

Podstawowym przeznaczeniem obszaru jest zabudowa mieszkaniowa, oznaczona na rysunku planu symbolem MN.

§ 4

Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej.

1. Ustala się dojazd do obszaru drogą gminną – działką nr ewd. 650.

2. Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów związanych z użytkowaniem terenu należy lokalizować na działkach budowlanych.

§ 5

Ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane.

1. Propozycję podziału na działki przestawia się na rysunku planu.

2. Dopuszcza się inny podział terenu na działki pod warunkiem, że minimalna powierzchnia działki będzie wynosić 0,15 ha.

§ 6

Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu

1. Na każdej z działek planuje się budowę jednego obiektu mieszkalnego oraz garażu wolno stojącego i dopuszcza się budowę budynku gospodarczego.

2. Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych na dwie kondygnacje nadziemne, z których jedną stanowić będzie użytkowe poddasze – wysokość ściany, liczona od podstawy do okapu nie może przekraczać 5,0 m.

3. Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację nadziemną – wysokość ściany, liczona od podstawy do okapu nie może przekraczać 3,5 m.

4. Ustala się nieprzekaraczalną linię zabudowy o przebiegu podanym na rysunku planu. Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, budynki należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi.

5. Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 350. Dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu.

6. Nowo tworzona zabudowa powinna harmonijnie wpisywać się w krajobraz, nawiązując formą architektoniczną do tradycyjnego budownictwa.

7. Do południowej granicy obszaru przylega rów szczegółowy RZR. Zagospodarowanie pasa terenu wzdłuż rowu, o wysokości ok. 3 m musi umożliwiać prowadzenie konserwacji rowu sprzętem mechanicznym.

§ 7

Ustala się zasady uzbrojenia terenu w zakresie infrastruktury technicznej

1. Obszar będzie zaopatrzony w wodę z komunalnej sieci wodociągowej.

2. Ścieki bytowe do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacyjnej, będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

3. Docelowo ścieki bytowe będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków.

4. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.

5. Odpady stałe winny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywożone na komunalne wysypisko śmieci.

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie odbywać się zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia wydawanymi przez Zakład Energetyczny.

7. Zaopatrzenie w ciepło powinno odbywać się przy zastosowaniu ogrzewania o niskiej lub zerowej emisji zanieczyszczeń na przykład elektrycznego, gazowego, olejowego.

§ 8

Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego

1. Teren objęty planem znajduje się w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu “Wzgórza Trzebnickie”.

2. Ustala się zakaz wprowadzenia nie oczyszczonych ścieków do gruntu, zanieczyszczenia terenu olejami i ich pochodnymi oraz stosowania środków chemicznej ochrony roślin należących do I i II klasy trucizn.

3. Teren, oznaczony symbolem MN, należy, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala się dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB(A), który wynosi:

1) W porze dziennej:

a) od drogi publicznej – 55 dB(A),

b) od innych obiektów i grup źródeł hałasu – 45 dB(A).

2) W porze nocnej:

a) od drogi publicznej – 45 dB(A),

b) od innych obiektów i grup źródeł hałasu – 40dB(A).

§ 9

Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego

1. Obszar objęty planem położony jest w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.

2. Prace ziemne muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekcji Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Oddziału Służb Ochrony Zabytków, a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte badania wykopaliskowe.

3. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków – Inspekcji Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z siedmiodniowym wyprzedzeniem celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

Ustalenia końcowe

§ 10

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości, do zastosowania w razie zbycia przez właścicieli nieruchomości objętych niniejszym planem, w terminie 5 lat od dnia jego obowiązywania.

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

FRANICISZEK BORYCKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Zawonia z dnia 19 marca 2004 r. (poz. 1686)