1683

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie zwolnień z podatku rolnego

Na podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalania się od podatku rolnego grunty objęte szkodą, wyrządzoną w związku z wystąpieniem na terenie Gminy nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, innych niż klęski żywiołowe, a w szczególności: gradobicia, powodzie, wichury.

2. Do szacowania strat Burmistrz powoła komisję, w skład której wchodzić będą: członek Komisji Rolnictwa, delegat Izby Rolniczej, sołtys danej wsi, przedstawiciel Urzędu M. i Gm. Prusice. Szacowanie strat będzie zawarte w protokole Komisji.

3. Zwolnienia udziela się na okres roku podatkowego, w którym wystąpiło zjawisko, a jeżeli miało ono miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, zwolnienie stosuje się w następnym roku podatkowym.

4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oszacowano straty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

MARIUSZ KIEPUL