1676

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody
głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1574 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku do uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w części dotyczącej siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 1 zapis: “Zespół Szkół Zawodowych” otrzymuje brzmienie: “Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych”.

2. W załączniku do uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w części dotyczącej siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 5 zapis: “Schronisko młodzieżowe Łężyce 47” otrzymuje brzmienie: “Klub Wiejski Łężyce 55/1”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WOJCIECH SZLOSBERGER