1675

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIX/159/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806;
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się,
co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIX/159/04 Rady Miejskiej w Lubienie z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina zmianie ulega dotychczasowa treść § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 1. 1. Drodze położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnym 1156 nadaje się nazwę ulicy Fryderyka Chopina.

2. Drodze położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnym 1185 nadaje się nazwę ulicy Jana Sebastiana Bacha.”

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1675)