1674

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/123/03 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
15 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 6, poz. 70, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 153, poz. 1271,
Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96,
poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966,
Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXII/123/03 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielania kościołom i związkom wyznaniowym bonifikaty od ceny sprzedaży, wcześniej oddanych w użytkowanie wieczyste, nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele działalności sakralnej zmianie ulega dotychczasowa treść § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

“§ 2 Wysokość bonifikaty, o której mowa w § 1, ustala się na 99% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości gruntowych ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI