1673

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217,
poz. 2124) uchwala się, co następuje

§ 1

Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1, stanowią dochód środka specjalnego z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911/6/5/04 z dnia 7 maja 2004 r. stwierdzono nieważność § 2).

§ 3

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celach, o których mowa w § 1, pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości (włącznie) – 5,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości (włącznie) – 8,00 zł

3) przy zajęciu chodnika, placów postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 5,00 zł

4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł

§ 4

1. Za zajęcia pasa drogowego, w celach, o których mowa w § 1, pkt 2 ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym – 40,00 zł

2) na obiekcie mostowym – 180,00 zł

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1–2.

§ 5

Za zajęcie pasa drogowego, w celach, o których mowa w § 1, pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przez obiekt budowlany (z wyjątkiem reklam) – 0,13 zł/m2 rzutu poziomego,

2) przez reklamę – 1,80 zł/m2 powierzchni reklamy.

§ 6

Za zajęcie 100 m2 powierzchni pasa drogowego, w celach, o których mowa w § 1, pkt 4 ustala się stawkę opłaty w wysokości: 0,50 zł za każdy dzień zajęcia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911/6/5/04 z dnia 7 maja 2004 r. stwierdzono nieważność § 6).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK