1671

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla miasta Legnicy

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) uchwala się,
co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/260/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla miasta Legnicy, zmienionej uchwałą nr LII/527/02 z dnia 29 lipca 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały po wyrazach i “numerów” dodaje się wyraz “stałych”,

2) w załączniku do uchwały w obwodach głosowania:

a) nr 1 wykreśla się ulice: Porzeczkową i Śnieżyczkową,

b) nr 7 opisuje się ulice: Myrka i Schumana,

c) nr 12 dopisuje się ulicę Celną,

d) nr 13 wykreśla się ulicę Spiżową,

e) nr 25 dopisuje się ulicę Zesłańców Sybiru,

f) nr 30 dopisuje się ulicę Łączyńskiego,

g) nr 35:

– wykreśla się ulicę Brukową,

– dopisuje się ulicę Ojców Zbigniewa i Michała,

h) z obwodu nr 37 przenosi się do obwodu nr 36 ulice: Bagienną i Rybacką,

i) w obwodzie nr 42 wykreśla się ulicę Zachodnią,

j) w obwodzie nr 46 wykreśla się ulice: Cedyńską, Modlińską i Warecką,

k) w obwodzie nr 47 dopisuje się ulice: Pawłowicką i Zachodnią.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

EWA CZESZEJKO-SOCHACKA

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 1671)