1668

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162,poz. 1568) Rada Miejska w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/370/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 1 oraz skreśla się występujące po słowach: “przeprowadzeniu konsultacji” słowo: “każdorazowo”;

2) w § 4 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. W wypadkach, gdy kompetencja do dokonania czynności o której mowa w ust. 1 nie jest zastrzeżona na rzecz organu stanowiącego o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Burmistrz Polkowic stosując odpowiednio przepisy niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENEUSZ TRACZYK