1665

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Oławskiego,
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określone w uchwale zasady i tryb postępowania stosuje się do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Oławski,

2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Oławie,

3. Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

4. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891),

5. Ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

§ 2

1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań Powiatu.

2. Oferty wraz z wnioskiem powinny być złożone w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zarząd może złożyć podmiotom wymienionym w ust. 1 oferty realizacji zadań, o których mowa § 1. Podmioty przyjmujące oferty Zarządu zobowiązane są złożyć pisemny wniosek o realizację zaoferowanych zadań.

4. W przypadkach szczególnych wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być złożony po upływie terminu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 3

1. Oferty wraz z wnioskiem podmiotów zainteresowanych powinny zawierać co najmniej dane określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

3. Wniosek powinien zawierać także poświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.

5. Zarząd może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.

6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Finansów Promocji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Oławie uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów Powiatu,

2) wysokość środków budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 1,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realizacji do rzeczywistego zakresu zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,

5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

2. Zarząd dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

1. Warunkiem zlecenia przez Powiat realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Zarząd z podmiotem wnioskodawcą reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Umowa powinna zawierać co najmniej postanowienia określone w ramowym wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia.

§ 6

1. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:

1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot realizujący,

2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§ 7

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie sprawozdania z wykonania sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia.

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie.

§ 8

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem i rozliczaniem

dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą odpowiednie wydziały – Starostwa Powiatowego w Oławie zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu.

§ 9

Traci moc uchwała nr XV/94/2000 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Oławskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

JÓZEF HOŁYŃSKI