1664

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera “a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 34, art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, w ten sposób, że:

1. Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:

Zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność powiatu lwóweckiego oraz oddanie ich w użytkowanie wieczyste.

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sprzedaż nieruchomości oraz oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym następuje w drodze przetargu z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. § 7 ust. 1 pkt otrzymuje brzmienie:

pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych – do 90%.

4. § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

na cele działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowo-
-turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową – do 90%.

5. § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – do 90%.

6. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Powiatu przy przeprowadzaniu pierwszego przetargu ustala cenę wyjściową za 1 m2 w oparciu o uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu obowiązujących w Powiecie Lwóweckim.

7. Do § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Ustalenia minimalnych stawek czynszu w okresie do 3 lat dotyczących dzierżawy i najmu lokali oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego nastąpi uchwałą Zarządu Powiatu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR STYPUŁKOWSKI