1662

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Długołęka oraz odwołanie Wójta Gminy Długołęka przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), po rozpatrzeniu wniosku Grupy Inicjatorów Referendum o nazwie “Szansa” mieszkańców gminy Długołęka z dnia 10 maja 2004 r. o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Długołęka oraz odwołania Wójta Gminy Długołęka przed upływem kadencji, uznaję wniosek za spełniający wymogi ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i postanawiam, co następuje.

§ 1

1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Długołęka oraz odwołania Wójta Gminy Długołęka.

2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznaczyć na niedzielę 11 lipca 2004 r.

§ 2

1. Karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru białego, jednostronnie i ma format A-4.

2. Wzór i treść karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, określa kalendarz stanowiący załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania i  podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Długołęka.

KOMISARZ WYBORCZY

WE WROCŁAWIU

MARIAN GRUSZCZYŃSKI

Załącznik nr 1 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1662)

Wzór i treść karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA

w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Długołęka oraz odwołania Wójta

Gminy Długołęka zarządzonym przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

na dzień 11 lipca 2004 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Długołęka?

 

TAK

 

 

NIE

Pouczenie o sposobie głosowania

Głosować można stawiając znak “x” w kratce obok odpowiedzi “TAK” lub “NIE”.

Postawienie znaku “x” w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek spo-

woduje nieważność głosu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Czy jesteś za odwołaniem Wójta Gminy Długołęka?

 

TAK

   

NIE

Pouczenie o sposobie głosowania

Głosować można stawiając znak “x” w kratce obok odpowiedzi “TAK” lub “NIE”.

Postawienie znaku “x” w obu kratkach lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek spo-

wuduje nieważność głosu.

(miejsce na pieczęć obwodowej (pieczęć Komisarza Wyborczego

komisji do spraw referendum) we Wrocławiu)

Załącznik nr 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1662)

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum

Termin wykonania

czynności

Treść czynności

do 29 maja 2004 r.

Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Długołęka Postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o przeprowadzeniu referendum

do 16 czerwca 2004 r.

Powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Długołęce.

do 20 czerwca 2004 r.

1. Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie informacji Wójta Gminy Długołęka o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

2. Powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu obwodowych komisji do spraw referendum.

do 27 czerwca 2004 r.

Sporządzenie w Urzędzie Gminy Długołęka spisów osób uprawnionych do głosowania w referendum.

9 lipca 2004 r.

o godz. 2400

Zakończenie kampanii referendalnej.

10 lipca 2004 r.

Przekazanie spisów osób uprawnionych do głosowania w referendum przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum.

11 lipca 2004 r.

w godz. 600 – 2000

Głosowanie